Семинар 26.11.2019 ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ

Стопанска комора на Македонија

Еднодневен семинар:

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ
-плати, јубилејни награди, отпремнини за пензија, испратнини за технолошки вишок, дневници за службени патувања во земјава и во странство
-

26.11.2019 година (вторник)
10:00 – 15:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

 

Овој семинар има за цел да го опфати работењето во делот на користи за вработените. Работниците имаат право, а работодавачите имаат обврска за исплата на плата и надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос. Показател за ова е Законот за работни односи, како  и колективните договори за приватниот и за јавниот сектор. Сето тоа е пропишано и во Меѓународните сметководствени стандарди 19 (МСС 19) за големите и средни субјекти, како и Одделот 28 - Користи за вработените на
Меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни ентитети (МСФИ за МСЕ).

Прашања кои ќе бидат одговорени за време на семинарот:

- Која е разликата помеѓу краткорочните и долгорочните користи за вработените?
- Како се признаваат и како се мерат краткорочните и долгорочните користи за вработените ?
- Кој мора да го почитува Законот за минимална плата? (Дали одредбите на овој Закон се однесуваат за сите лица?)
- Што се додатоци за работникот?
- Како и колку да му се зголеми платата на работникот за прекувремена работа, работа ноќе, работа во три смени или работа во ден на неделен одмор?
- Колку се зголемува платата за работен стаж на работникот од стопанството?
- Како да исплатиме јубилејна награда и кој е даночниот третман?
- Како да исплатиме отпремнина за пензија и кој е даночниот третман?
- Како да исплатиме технолошки вишок и кој е даночниот третман?
- Кога работникот добива бонус?
- Какви податоци добиваме од Државниот завод за статистика за делот плата и надоместоци од работен однос?

ПРОГРАМА:

- Меѓународен сметководствен стандард 19 (МСС 19):
  • Краткорочни користи за вработените;
  • Долгорочни користи за вработените;
  • Краткорочни и долгорочни платени отсуства;
  • Учество во добивка и бонуси;
  • Користи по престанок на работниот однос;
  • Државни планови;
  • Осигурени користи;
  • Отпремнини;

- Плата (краткорочни користи за вработените):
  • Основна плата;
  • Успешност на работникот;
  • Додатоци;
  • Практичен пример за пресметка на плата за 2019 година;

- Плата (долгорочни користи за вработените):
  • Јубилејни награди;
  • Практичен пример за исплата на јубилејна награда;

- Отпремнини за пензија (не се оданочува со данок на личен доход согласно член 12, став 1, точка 22 од Закон за данок на личен доход);
  • Испратнини за технолошки вишок (не се оданочува со данок на личен доход согласно член 12, став 1, точка 23 од Закон за данок на личен доход);
- Дневници за службени патувања во земјава и во странство;
- Надомест за одвоен живот;
- Надоместок во случај на смрт на работник или смрт на член на семејство;
- Помош за претрпени штети од елементарни непогоди;
- Регрес за годишен одмор;
- Надоместок за непрекинато боледување;
- Организирана исхрана;
- Трет пензиски фонд.

Семинарот ќе резултира:

- Подлабоко разбирање на пропишаните законски регулативи  за платите и надоместоците од плати и работен однос;
- Правилен пристап кон краткорочни користи за вработените;
- Правилен пристап кон долгорочни користи за вработените;
- Правилен пристап кон користи по престанок на работниот однос на вработените;
- Правилен пристап кон отпремнините за вработените.

Предавач:

- Мери Каровска, дипломиран економист со уверение за овластен сметководител издаден од ИСОС. Таа е предавач на семинари, работилници на различни теми, со посебен акцент од областа на сметководството и банкарството. Исто така, има искуство и како надворешен соработник и предавач во центрите за едукација „Achieve Global“ потоа „Link Across“ и Американ колеџ, Организацијата за заштита на потрошувачите на Македонија, Информиран корисник. Паралелно, триесет и две години работи со сметководство на здруженија, фондации и компании со различни дејности. Во поново време, соработува со буџетски институции. Има искуство и како финансов директор во ИТД „Дистрибуција“ - Скопје, една од водечките компании во ИТ-секторот кај нас, членка на „Инфософт“ Групацијата. Мери Каровска е управител на лиценцираната компанија за економско-сметководствени услуги „Каровска“ ДООЕЛ од Скопје.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот.

Рок за пријавување: 21.11.2019 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 06.10.2020
ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ
Online Бизнис средби, 08.10.2020
за учество на „виртуелен“- он-лине брокерски настан - The VIRTUAL BROKERAGE EVENT - INNOVATION VILLAGE 2020- VBE-IV2020
Саем, 14.10.2020
Меѓународен „онлајн“ индустриски саем „ТеМЕкс“
Семинар, 14.10.2020
ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПЛАН И ЛИСТА НА АРХИВСКИ ЗНАЦИ СО РОКОВИ НА ЧУВАЊЕ, ИЗБОР НА КОМИСИЈА ЗА НЕГОВО ИЗГОТВУВАЊЕ, ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОПИС НА ДОКУМЕНТИ ЗА ТЕКОВНА 2021 ГОДИНА ВО ПРЕДВИДЕН ЗАКОНСКИ РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ДО ДРЖАВЕН АРХИВ НА РСМ
Семинар, 15.10.2020
ВРШЕЊЕ ВИДЕО НАДЗОР СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ И ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ИСТИОТ
Саем, 16.10.2020
„CII AGRO & FOOD TECH“- ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН САЕМ ЗА ХРАНА И АГРОКУЛТУРА -ИНДИЈА 2020
Работилница, 19.10.2020
БОЛЕДУВАЊЕ, БРЕМЕНОСТ, РАЃАЊЕ И МАЈЧИНСТВО И ДРУГИ ОСНОВИ ЗА ИСПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИ,ДОДАТОЦИ НА ПЛАТА И ТРОШОЦИ ПОВРЗАНИ СО РАБОТЕЊЕТО НА ТОВАР НА РАБОТОДАВАЧОТ
Семинар, 21.10.2020
ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО КРИЗНАТА 2020 ГОДИНА
Саем, 21.10.2020
Саем за директни бизнис средби „Братислава 2020“
Семинар, 28.10.2020
УПРАВУВАЊЕ СО НАБАВКИТЕ И ВЕШТИНИ ЗА ПРЕГОВАРАЊЕ
Семинар, 30.10.2020
ТЕХНИКИ И АЛАТКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА Е-ПРОДАЖБАТА
Семинар, 30.10.2020
ОСНОВИ НА БЕЗБЕДНОСТ НА ИТ ИНФРАСТРУКТУРА ВО КОМПАНИИТЕ
Online Бизнис средби, 18.11.2020
УЧЕСТВО НА „ВИРТУЕЛЕН“- БРОКЕРСКИ НАСТАН И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ НА ТЕМА: „ БЕ@СММ2020-ВМРЕЖУВАЊЕ ВО ПАМЕТНАТА ПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ 2020“