ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, објавени во „Службен весник на РСМ“ бр. 183 од 5 септември 2019 годинаВрз основа на член 14 став 1 точка ж, член 27 став 9 и член 190 став (4) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 18/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 22.08.2019 година донесе

- ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

- ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДОСТАВУВА ИЗДАВАЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје