ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ, објавени во „Службен весник на РСМ“ бр. 183 од 5 септември 2019 годинаВрз основа на член 65, член 74, член 90, член 116, член 188, член 215, член 226 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ брoj 124/19), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

- ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА МЕНУВАЊЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА КАТАСТАРСКИТЕ ОПШТИНИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИТЕ ОПШТИНИ КОИ СЕ ОДРЖУВААТ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ СКОПЈЕ И СЕКТОРИТЕ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМЕР НА НЕДВИЖНОСТИ

- ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

- ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ И ЗА ИМЕНИК НА ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ

- ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЈЕКТИ

- ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРAВИЛНИКОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

- ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НАПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ПРОСТОРНИ ЕДИНИЦИ


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје