1035 д. 100 ГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ
Еден регион - Една економија
Нови прописи
   


-15.04.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
Измените и дополнувањата на Законот за трговските друштва се однесуваат на глава десет – прекугранично спојување­: Десеттата глава од Законот за трговски друштва – Прекугранично спојување , согласно Предлог – законот се ...

16.04.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ
Со одредбите од овој закон се врши усогласување со Директивата на Советот 85/374/ЕЕЗ од 25 јули 1985 година за приближување на законите и другите прописи на државите-членки за одговорноста за неисправни производи , однос ...

19.04.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ
Според известувањето на Министерството за финансии, со Предлог – законот за изменување и дополнување на Законот за инвестициски фондови се врши доусогласување со Директивата 2009/65/ЕУ за Друштва за колективно инвестирањ ...

15.04.2019
Донесен подзаконски акт на Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на РСМ“ бр. 72 од 5 април 2019 година):
Врз основа на 77 став (4), член 81 став (5), член 84 став (3), член 85 став (5), член 86 став (4), член 87 став (3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен ве ...

15.04.2019
Нов подзаконски акт на Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба („Службен весник на РСМ“ бр. 74 од 9 април 2019 година):
Врз основа на член 5 точка 1) од Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/05, 84/07, 158/10, 136/11, 199/14, 192/15 и 53/16), Владата на Репуб ...

17.04.2019
Донесени измени и дополнувања на Правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 77 од 15 април 2019 година)
Врз основа на член 90 став (3) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/ ...

17.04.2019
Донесени измени и дополнувања на Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло (*), објавени во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 77 од 15 април 2019 година
Врз основа на член 44 став (4) точки 5, 9 и 10 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директор ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје