Групација на осигурувањето

Клучната улога и функција на Групацијата на осигурувањето е да ги обедини ставовите и мислењата на осигурителните друштва, со цел активно присуство и партиципирање во актуелните прашања или проблеми, од сите аспекти кои директно или индиректно имаат
влијание на осигурителната дејност или би можеле на каков и да било начин да влијаат на работата на осигурителните друштва и клиентите.

Почитувајќи ги Правилата за организацијата и начинот на работа, Групацијата има Управен одбор како орган на управување. Претседателот на Управниот одбор е и претседател на Групацијата. Групацијата има заменик-претседател, кој, по овластување на претседателот, раководи со состаноците на Управниот
одбор.

Претседател  на Групацијата на осигурувањето во е Ѓорѓе Војновиќ од „Триглав осигурување“ АД - Скопје, а заменик-претседател е Елена Наумова од „Евроинс осигурување“ АД - Скопје. 

Во работата на Групацијата се вклучени и најголемиот број на осигурителни друштва од сегментот на животно и неживотно осигурување


ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЈНОСТА

ПАЗАРОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ ВО 2019 ГОДИНА

Во 2019 година остварена е бруто полисираната премија (БПП), во вкупен износ од 10,58 милијарди денари, што претставува пораст на приходите од 6,61% во однос на претходната година.

Кај неживотното осигурување во 2019 година БПП изнесува 8,75 милијарди денари или раст од 5,99%, додека кај животното осигурување остварена е БПП од  1,83 милијарди денари што претставува зголемување од 9,64%.

Друштвата за осигурување во 2019 година исплатиле бруто - износ на штети од 4,03 милијарди денари. Во споредба со 2018 година бруто исплатените штети бележат пораст од 2,87%.

Кај неживотното осигурување во 2019 година бруто исплатените штети изнесуваат 3,68 милијарди денари или раст од 2,66%, додека кај животното осигурување бруто - износ на штети од  0,35 милијарди денари што претставува зголемување од 5,12%.

2018 - НАЈУСПЕШНА ГОДИНА ЗА ОСИГУРИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЈА ВО ПОСЛЕДНАТА ДЕКАДА
2018 година претставува најуспешна година за осигурителната индустрија во нашата земја во последнaта декада. Осигурителниот сектор забележа раст во однос на сите сегменти на неговото функционирање: бруто полисираната премија (БПП), број на продадени договори за осигурување, поголема исплата на штети, пораст на капиталот, пораст на активата и на финансиските вложувања како дел од активата, како и поголема профитабилност на друштвата за осигурување. >>>

Контакт лице: Влатко Стојановски
Телефон: ++ 389 2 3244004
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: vlatko@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје