Здружение на металургија

   

Во Здружението на металургијата членуваат 20 репрезенти од дејностите :
- Вадење руди на метали;
- Производство на основни метали;
како и  комапнии од  дејностите сродни на металургијата.

Основни цели и задачи во работењето на Здружението се: да разгледува прашања во врска со унапредувањето на работењето и решавање на тековните проблеми во металуршката, како клучна дејност на македонската економија,  да усвојува заклучоци и предлага мерки што се од заеднички интерес, иницира и остварува соработка од заеднички интерес на членовите од други здруженија и меѓународна соработка, да  работи на унапредување на бизнис-климата, ја поттикнува имплементацијата на европските правила и стандарди и др.

На седницата на Здружението на металургијата одржана на 05.02.2020 година, Ацо Попоски, од компанијата „Железник челичен лив и гранулат“ од Демир Хисар, беше избран за претседател на Здружението, а Иван Бановски од „Макстил“ АД - Скопје, Тодорка Ристовска од „Либерти“ АД - Скопје и Симон Темелков од „Еуроникел Индустри“ - Кавадарци за заменици-претседатели на Здружението во следниот петгодишен мандат.


ПРАВИЛА за организацијата и начинот на работа на Здружението на металургијата


Податоци за дејноста

Kако значаен базно-суровинки комплекс, вадењето на руди од метал и производството на основни метали со индустријата на преработка на метали претставува стопански комплементарна и заокружена технолошка целина.
Директното учество на производството на основни метали во БДП – 5,73% додека индиректно, металургијата учествува со 33.53% во националниот БДП.

Вадењето на руди од метал во физичкиот обем на производство на индустријата и рударството во 2018 година учествува 4,15%. Истата година, вадењето руди од метал бележи индекс на производство од 99,4 или физичкиот обем на производство е намален за незначителни 0,6% во споредба со претходната година.

Производството на метали во 2018 година бележи приближно исто ниво на учество во структурата на физичкиот обем на производство на преработувачката индустрија од 4,56% како и во претходната година, но значително намалено во однос на од учество со 7.94 % во 2014 година.
Во 2018 година физичкиот обем на производството кај основните метали е во пораст за 6,7% однос на претходната година.
Во производството на основни метали, како специфична базна гранка од стратешко значење, инсталирани се заокружени техничко технолошки системи во кои е вградена современа опрема и технологија од повеќе познати светски производители.
Во секторот металургија,производство на основни метали остварени се значајни странски вложувања, и тоа во производството на топловалани, ладновалани и превлечени лимови, феролегури, профили и цевки, бетонско железо и други производи.
Инсталирани капацитети за топловалани дебели лимови - 520.000 тони, топловалани траки -800.000 тони, ладновалани лимови - 600.000 тони, поцинковани и пластифицирани лимови -150.000тони,заварени цевки и профили - 400.000 тони, феросилициум- 80.000 тони,феро и силико манган 180.000 тони, фероникел - 14.000 тони, арматурно-бетонско железо-100.000 тони, разни видови на одлеаноци- 12.000 тони,светловалана, поцинкуванаи патентирана жица -7.000 тони.
Во 2018 година извозот на основни метали е зголемен за околу 20% во однос на претходната година и изнесува 650,7 милиони американски долари, но е значително помалку од извозот реализиран во преткризните години. Заедно со вадењето на руди на метал, вкупниот извоз во 2018 година изнесува 862,5 милиони американски долари и е во пораст за 25% во однос на извозозт на овие производи во претходната година. Учеството на металуршкиот сектор во вкупниот национален извоз во 2018 година изнесува 12% .

Извоз и увоз во 2018 година

IZVOZ

UVOZ

U~estvo vo vkupniot izvoz

U~estvo vo vkupniot uvoz

oddel naziv

vrednost vo SAD $

vrednost vo SAD $

Metalni rudi

201.887.110

72.606.599

2,92

0,80

Metali

650.716.984

1.757.406.497

9,42

19,41

Vkupno

6.907.997.571

9.052.194.883

100,00

100,00

Извоз и увоз во 2017 година

IZVOZ

UVOZ

U~estvo vo vkupniot izvoz

U~estvo vo vkupniot uvoz

oddel naziv

vrednost vo SAD $

vrednost vo SAD $

Metalni rudi

185.866.388

32.019.417

3,28

0,41

Metali

506.328.789

1.516.122.719

8.93

19,64

Vkupno

5.671.465.916

7.719.851.593

100,00

100,00Извоз и увоз во 2016 година

IZVOZ

UVOZ

U~estvo vo vkupniot izvoz

U~estvo vo vkupniot uvoz

oddel naziv

vrednost vo SAD $

vrednost vo SAD $

Metalni rudi

112.404.022

24.896.062

2,35

0,37

Metali

464.197.848

1.295.540.199

9,70

19,17

Vkupno

4.787.198.772

6.757.450.102

100,00

100,00

2015 година во %

Учество во БДП

Учество во извоз

Учество во Увоз

Учество во вработени во стопанство

Металургија 5,7

16

18

14,9

Извоз и увоз во 2015 година


ИЗВОЗ

УВОЗ

оддел назив

КГ

вредност во САД $

КГ

вредност во САД $

Метални руди

150.280.193

130.816.484

1.360.217.038

90.172.590

Метали

587.771.600

590.743.244

680.872.871

1.170.230.059

Извоз и увоз во 2014 година


ИЗВОЗ

УВОЗ

оддел назив

КГ

вредност во САД $

КГ

вредност во САД $

Метални руди

154.345.011

156.506.789

1.393.147.941

103.043.676

Метали

598.133.624

738.148.055

582.694.740

1.296.855.875

Извоз/увоз 2013 годинаИЗВОЗ

оддел

оддел назив

КГ

вредност во САД $

вредност во ЕУР

07

Метални руди

166.636.646

167.048.356

125.819.518

24

Метали

600.154.383

810.772.056

610.602.860

вк

2.578.774.492

4.266.860.563

3.211.770.592УВОЗ

оддел

оддел назив

КГ

вредност во САД $

вредност во ЕУР

07

Метални руди

1.260.735.255

100.355.899

75.487.130

24

Метали

580.392.672

975.098.177

733.753.527

вк

5.509.147.242

6.599.824.003

4.968.419.812

оддел

оддел назив

Учество во вкупниот извоз

Учество во вкупниот увоз

07

Метални руди

3,92

1,52

24

Метали

19,00

14,77

вк

100

100

Извоз/узвоз 2012 година

Назив

Извоз

kg

Вредност во САД долари

Вредност во EUR

Метални руди

161.592.340

153.778.595

119.692.432

Mетали

643.350.533

848.775.891

660.382.978

Вкупно

2.963.886.816

4.001.857.201

3.113.518.645

Назив

Увоз

kg

Вредност во САД долари

Вредност во EUR

Метални руди

1.562.130.989

153.892.001

119.008.762

Mетали

572.556.161

861.740.038

670.325.054

Вкупно

6.110.431.168

6.510.921.902

5.061.764.541

Контакт лице: д-р Татјана Штерјова
Телефон: ++ 389 2 3244065, М. 070 276 023
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Tatjana@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје