ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Нови прописи
   


-15.10.2019
ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ
Согласно известувањето на Министерството за правда, целта на Предлог – законот за облигациони односи е усогласување со неколку директиви и тоа: Директива 2011/7/ЕУ за борба против задоцнето плаќање во трговските трансакц ...

16.10.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Согласно Известувањето на Министерството за образование и наука со овој Закон се дава законски основ за основање и работење на регионални центри за стручно образование и обука. Регионалните центри за стручно образование ...

18.10.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ИНСПЕКЦИЈА
Согласно Известувањето на Министерството за здравство, со предложените измени и дополнувања на Законот за санитарната и здравствената инспекција се пополнуваат одредени правни празнини кои недостасуваат во исполнување на ...

18.10.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА КОНТРОЛА НА ОПОЈНИ ДРОГИ И ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ(*)
Предложените решенија во новиот Закон за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции(*), се во насока на обезбедување на следните цели: - спречување и сузбивање на злоупотребата на опојните дроги и психотропни супс ...

18.10.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ПОРАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТА, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ПОРАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТА, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА Со Предлог-Законот за субвенционирање на социјалните придонеси се ово ...

15.10.2019
НОВА УРЕДБА ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИСНИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ,
Врз основа на член 101 став (5) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120 ...

15.10.2019
НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА СОБИРАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ И ЗАШТИТЕНИ ДИВИ ВИДОВИ РАСТЕНИЈА, ГАБИ, ЖИВОТНИ И НИВНИ ДЕЛОВИ, ОБЈАВЕН ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 209 ОД 10 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 23 став (8) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18) минис ...

18.10.2019
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 212 ОД 14 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 2, а во врска со член 28, став (3) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96 ...

18.10.2019
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЛИЦЕНЦИ, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 214 ОД 16 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 3 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за е ...

18.10.2019
НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ИНВЕСТИЦИИ, ОБЈАВЕН ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 215 ОД 17 ОКТОМВРИ 2019
Врз основа на член 43 ставови (3) и (4) од Законот за финансиска поддршка на инвестиции („Службен весник на Република Македонија“ број 83/18 и Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19 и 124/19), министе ...

18.10.2019
ИЗМЕНИ НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 215 ОД 17 ОКТОМВРИ 2019
Врз основа на член 36 став 6, член 36-а став 10, член 62 став 9, член 84 став 4, и член 105 став 8 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08 и 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 16 ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје