ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС ЗА 2019 ГОДИНА ПРЕД МАКЕДОНСКАТА ЕНЕРГЕТСКА АСОЦИЈАЦИЈА (МЕА)

   

➤ Актуелно (24.12.2018)
👁 Прочитано: 3722


ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС ЗА 2019 ГОДИНА ПРЕД МАКЕДОНСКАТА ЕНЕРГЕТСКА АСОЦИЈАЦИЈА (МЕА)

Македонската енергетска асоцијација (МЕА), на 24.12.2018 година, го разгледуваше Енергетскиот биланс за 2019 година. Енергетскиот биланс на Република Македонија за 2019 година е изработен во согласност со Законот за енергетика и со Правилникот за енергетски биланси и енергетска статистика и претставува индикативен плански документ каде се прикажуваат потребите од вкупните количества на енергија и од одделни видови енергија во државата и можностите за нивно обезбедување со производство од домашните капацитети и од увоз. Во 2019 година се предвидува дека потрошувачката на финална енергија ќе изнесува 2007,5 ktoe, што претставува зголемување за 0,7 % во однос на потрошувачката на финална енергија во 2018 година.

Во поглед на потрошувачката на енергенти, нафтените продукти остануваат со најголемо учество од 50,4 % (1011,4 ktoe), електричната енергија со 27,5 % (552,5 ktoe), биомасата со 11,4 % (206,4 ktoe) и јаглените со 6,1 % (120,8 ktoe). Сообраќајот го има приматот на секторот со најголема потрошувачка. Неговата потрошувачка во 2019 година се предвидува да биде 750,4 ktoe што е 37 % од вкупната потрошувачка на финална енергија, а по него следуваат секторот домаќинство со 526,8 ktoe (26%), секторот индустрија со 422 ktoe (21%), комерцијалниот и услужниот сектор со 231 ktoe (12%), земјоделството со 22,2 ktoe (1%) и неенергетските потреби со 55,1 ktoe (3%). Предвидените потреби од енергија за 2019 година се проектирани на 2653 ktoe што е зголемување за 2% во однос на 2018 година. Во 2019 година се предвидува нафтените продукти да учествуваат со 37 % (1027,1 ktoe), а јаглените 32 % (871,9 ktoe). Исто така, се предвидува, биомасата да учествува со 8 % (220,6 ktoe), природниот гас со 8 % (210,3 ktoe), хидроенергијата 5 % (144,1 ktoe), а ветерната (8.2 ktoe), геотермалната (5,9 ktoe), биогасот (4,5 ktoe) и соларната енергија (2.1 ktoe) со нешто над 0% учество. Нето увозот во 2019 година ќе изнесува 1716,6 ktoe и ќе претставува 65 % од вкупно потребната енергија.

Електрична енергија: Производството на електрична енергија на ниво на генератор во Република Македонија во 2019 година се предвидува да биде 5989 GWh што е за 7,1 % повисоко во однос на 2018 година. 

Природен гас: За 2019 година се предвидени 256233 илјади Nm3 природен гас, од кои 203586 илјади Nm3 е предвидено да бидат потрошени за производство на електрична и топлинска енергија. За финална потрошувачка се предвидени 51343 илјади Nm3 од кои 43185 илјади Nm3 се за индустријата.
 
Нафтени продукти: Во 2019 година се прогнозира речиси иста потрошувачка на нафтени продукти како и во 2018 година, односно прогнозирано е таа да изнесува 1012,4 ktое. За енергетски трансформации, во термоелектраните на јаглен за потпала и поддршка во просецот на согорување, е предвидено да се употребат 16,4 ktое, додека останатите 996,1 се предвидува да се употребат за финална потрошувачка во секторите.

Јаглени: Вкупно 5480 kt од кои 5260 kt лигнит, 100 kt суб-битоминозен јаглен (увозен лигнит со повисока калорична вредност), 3 kt кокс се предвидува да се потрошат во 2019 година. Потрошувачката на јаглен за енергетски трансформации се очекува да биде околу 5278.2 kt, количество што е наменето за производство на електрична енергија.

Биомаса: Вкупните потреби од биомаса се предвидува да бидат 1127.9 илјади m3 огревно дрво, 82.8 kt дрвени отпадоци, брикети и пелети и 33.4 илјади m3 дрво од овошни насади или друг вид на растителни отпадоци.

Топлина: Во 2019 година предвидено е производство на топлина од 2610 ТЈ. Од овие потреби 18121 ТЈ се предвидени за домаќинствата, 337 ТЈ за комерцијалниот и услужниот сектор, 118 ТЈ за индустријата и 340 ТЈ (13 %) се загуби.

Перо Авакумовски