ПРЕДЛОЗИ НА ЗАКОНИ КАЈ КОИ СЕ ВРШИ УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРЕКРШОЧНИТЕ ОДРЕДБИ СО ПРЕКРШОЧНИТЕ ОДРЕДБИ НА НОВИОТ ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ И УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИТЕ ОДРЕДБИ СО ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР- Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за генетски модифицирани организми
- Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за платниот промет
- Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерските друштва
- Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за банките
- Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија
- Предлог на закон за изменување  и дополнување на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити
- Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при користење на бензини
- Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од бучава во животната средина
- Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори
- Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за управување со пакување и отпад од пакување
- Предлог на закон за изменување на Законот за задолжница
- Предлог на закон за изменување  на Законот за финансиските друштва
- Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Централен регистар
- Предлог-закон за изменување на Законот за супервизија на осигурување
- Предлог на закон за изменување на Законот за фондот за осигурување на депозити
- Предлог на закон за изменување на Законот за меница
- Предлог на закон за изменување на Законот за сметководството за непрофитните организации
- Предлог на закон за изменување на Законот за давање на финансиски услуги на далечина
- Предлог на закон за изменување на Законот за чек
- Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија на инструментот на претпристапна помош (ИПА)
- Предлог на закон за изменување на Законот за лизинг
- Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници
- Предлог на закон за изменување на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари
- Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица
- Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на природата
- Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за државната ревизија
- Предлог на закон за изменување  и дополнување на Законот за девизното работење
- Предлог на закон за изменување на Законот за контрола на предметите од скапоцени метали
- Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за водите
- Предлог на закон за изменување  на Законот за кредитно биро

Контакт лице: Љупка Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје