НОВИ ПРОПИСИ

   

Пребарајте објавени прописи во периодот од: -
27.01.2020
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА
Со измените и дополнувањата на Законот за минерални суровини се предлагаат следните решенија: - зголемен е рокот за вршење на теренски увид од 8 на 15 дена; - додадени се 3 нови видови на минерални суровини и тоа: петрот ...

23.01.2020
ЗАКОН ЗА СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИЦИИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА1, „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 14 ОД 20 ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА
[1] (*) Овој закон се усогласува со Регулативата (ЕУ) бр. 347/2013, на Европскиот параламент CELEX број 320013R0347 и Советот од 17 април 2013 година која се однесува за трансевропската енергетска инфраструктура и за уки ...

23.01.2020
НОВИ ПРАВИЛНИЦИ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНОТО, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 14 ОД 20 ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА
Врз основа на членот 30 став (7) и став (10) од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/2010, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16, 172/16 и „Службен весник на Република Северна Ма ...

24.01.2020
НОВА УРЕДБА ЗА ЗАЕДНИЧКИОТ ПОИМНИК ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ОБЈАВЕНА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 15 ОД 21 ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА
Врз основа на член 32 став (2) од Законот за јавните набавки (*) („Службен весник на Република Македонија„ бр. 24/19), Владата на Република Северна Македонија, донесе - УРЕДБА ЗА ЗАЕДНИЧКИОТ ПОИМНИК ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ (*) ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје