НОВИ ПРОПИСИ

   

Пребарајте објавени прописи во периодот од: -
04.12.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ (*)
Целта на новиот Закон за енергетска ефикасност е да спроведат политиките и мерките опишани во третиот Национален акциски план за енергетска ефикасност (НАПЕЕ). Подготовката на третиот НАПЕЕ е обврска која произлегува од ...

06.12.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ
Со членовите 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од Предлог - законот се вршат измени со кои се предлага бришење на одредбите кои се однесуваат на спроведување на испит за проверка на знаење за задржување на статус сметководител, однос ...

06.12.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА
Со измените и дополнувањата на Законот за данокот на добивка, се предлага: - проширување на опфатот на видовите на организации кои се од непрофитен карактер и кои не се обврзници за данокот на добивка, освен кога истите, ...

06.12.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА
Со членот 1 од Предлог-законот за изменување и дополнување на Закон за градежно земјиште се врши дополнување со нова точка во одделните изрази кои имаат значење во смисла на овој закон.Во Предлогзаконот за изменување и д ...

06.12.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ДАНОК НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА
Со новиот Закон за акцизите (,,Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.108/19, 143/19 и 225/19) патничките автомобили не се предмет на оданочување и од таа причина досегашната акциза на патнички автомобили ќе ...

06.12.2019
ПРЕДЛОЗИ НА ЗАКОНИ КАЈ КОИ СЕ ВРШИ УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРЕКРШОЧНИТЕ ОДРЕДБИ СО ПРЕКРШОЧНИТЕ ОДРЕДБИ НА НОВИОТ ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ И УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИТЕ ОДРЕДБИ СО ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР
- Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за генетски модифицирани организми- Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за платниот промет- Предлог на закон за изменување и дополнување на За ...

04.12.2019
ДОНЕСЕНИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 246 ОД 29 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА
I. Врз основа на член 87 став (22) од Законот за акцизите* („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 108/19, 143/19 и 225/2019) министерот за финансии, донесе Правилник за димензиите, формата и ознаките на а ...

04.12.2019
НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ, ОБЈАВЕН ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 246 ОД 29 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 158-s точка 1) а во врска со член 66 став (2), член 129 став (2), (3) и (4) и член 134-ж став (3), (4) и (5) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Северна Македонија” б ...

04.12.2019
ДОНЕСЕНИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 246 ОД 29 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 4 став (2) и член 9 став (2) од Законот за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 180/19) и член 36 став (3) од Законот за Владата н ...

06.12.2019
УТВРДЕНИ ПРЕЧИСТЕНИ ТЕКСТОВИ НА ПРАВИЛНИЦИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 247 ОД 2 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 27 став 9 и член 190 став 1; член 190 и член 14 став 1 точка ж) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/20 ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје