НОВИ ПРОПИСИ

   

Пребарајте објавени прописи во периодот од: -
11.02.2020
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ И ПЛАТНИ СИСТЕМИ
Според Известувањето, со Законот ќе се либерализира пазарот на платежните услуги и ќе се зајакне конкуренцијата, ќе се зајакнат правата на потрошувачите за нивно информирање од страна на давателите на платежни услуги за ...

11.02.2020
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА
Според Известувањето, целта на Предлог – законот е усогласување со новиот Закон за прекршоци, со што се овозможува континуитет во примената на прекршочните одредби од страна на надлежните судови и комисии, во случај конс ...

10.02.2020
ОДЛУКА НА УСТАВНИОТ СУД НА РСМ, У. БР. 72/2019 ОД 15 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 20 ОД 30 ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА)
Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Р ...

10.02.2020
ОБЈАВА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 21 ОД 30 ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА)
Спогодбата помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за взаемно признавање на одобренија за овластен економски оператор - безбедност и сигурност (AEOS), потпишана во Скопје на 26 август ...

10.02.2020
НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДЕЛОВНИТЕ КНИГИ, НАЧИНОТ НА НИВНОТО ВОДЕЊЕ И ИСКАЖУВАЊЕТО НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ШТО ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ,
Врз основа на член 35 од Законот за данокот на личен доход („Службен весник на Република Македонија” бр. 241/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/19), министерот за финансии, донесе- Правилник за ...

10.02.2020
ИЗМЕНА НА ТАРИФНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ И ДАВАЧКИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ И РОКОВИТЕ ЗА УПЛАТА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 23 ОД 30 ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на членот 158-ѕ точка 7) и членот 158-љ ставови (2) и (5) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 112/2014, ...

10.02.2020
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТA НА БАРАЊЕТО ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЕКСПЕРТИ ВО ЛИСТАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОК ЗА РАБОТА НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 23 ОД 30 ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 120-д став (13) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18) директорот на Агенциј ...

10.02.2020
НОВ ТАРИФНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ И КОНЦЕСИИ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 24 ОД 4 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 76 став (1) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Републик ...

10.02.2020
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПРЕСМЕТКАТА НА ДАНОК НА ДОБИВКА НА РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ РЕЗЕРВИ (РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ ВИШОЦИ) ПРИ ПРЕНОС ВО АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 24 ОД 4 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 14 став (3) од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), министерот за финансии, донесе- Правилник за формата и ...

10.02.2020
СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗОЈ НА ЕНЕРГЕТИКАТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДО 2040 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 25 ОД 5 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 11 став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) Владата на Република Северна Македонија, донесе- С ...

10.02.2020
РЕШЕНИЈА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО ОБЈАВЕНИ ВО („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 26 ОД 5 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за ...

10.02.2020
ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛНИ СУБВЕНЦИИ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИ РЕГИОНИ ВО ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2020 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 27 ОД 6 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 29 став (1) од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), Владата на Република Северна Македонија, до ...

10.02.2020
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ТАРИФАТА ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА АДВОКАТИТЕ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 27 ОД 6 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 15 од Законот за адвокатура („Службен весник на РМ“ бр. 80/92) и член 25 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија, на 40-то Годишно собрание одржано на 27.3.1993 година, Адвокатската ...

10.02.2020
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН, ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 27 ОД 6 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Со измените и дополнувањата на Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи се врши прецизирање на условите кои треба да ги исполнат производителите, извозниците и увозниците на производи од тутун и сродни пр ...

17.02.2020
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 31 ОД 10 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Со измените на Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ број 68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16 и ...

17.02.2020
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 31 ОД 10 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Со измените и дополнувањата на Законот за туристичката дејност се врши усогласување со Законот за услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/2019). Имено, се дополнува дека туристичка дејност можат д ...

17.02.2020
ЗАКОН ЗА ОТПИС НА КАМАТИ И РЕПРОГРАМИРАЊЕ НА ДОЛГОВИ И ТРОШОЦИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 31 ОД 10 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за отпишување на пресметани камати, како и за репрограмирање на главниот долг и трошоците кои произлегуваат од старите извршни судски предмети трансферирани/прене ...

17.02.2020
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 31 ОД 10 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Со измените и дополнувањата на Законот за платниот промет се продолжува рокот до кој правните субјекти кои имаат блокирани сметки меѓусебното намирување на паричните обврски и побарувања ќе можат да го вршат преку компен ...

17.02.2020
ЗАКОН ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 3 2 ОД 10 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Со Законот за урбанистичко планирање се уредува системот на просторното и урбанистичкото планирање, целите и начелата на планирањето и уредувањето на просторот, видовите и содржината на урбанистичките планови, условите з ...

17.02.2020
ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ (*) („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 3 2 ОД 10 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Целта на новиот Закон за енергетска ефикасност е да спроведат политиките и мерките опишани во третиот Национален акциски план за енергетска ефикасност (НАПЕЕ). Подготовката на третиот НАПЕЕ е обврска која произлегува од ...

17.02.2020
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА УВОЗНИЦИ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 35 ОД 11 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 36 став (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/ ...

17.02.2020
ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИЦИ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 35 ОД 11 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)
Врз основа на член 158-s точка 1), член 154-в, член 154-г, член 154-д став (4), член 154-е, член 154-ж, член 154-м став (3), член 154-н став (4), член 154-њ став (1) и член 154-ќ став (2) од Законот за супервизија на ос ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје