ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИЦИ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 35 ОД 11 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА) Врз основа на член 158-s точка 1), член 154-в, член 154-г, член 154-д став (4), член 154-е, член 154-ж, член 154-м став (3), член 154-н став (4), член 154-њ став (1) и член 154-ќ став (2) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019), Советот на eксперти на Агенцијата за супервизија на осигурување, ги донесе следните правилници:
- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување
- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи

Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје