НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН, ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ (*), ОБЈАВЕН ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 227 ОД 4 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНАВрз основа на член 38 став 4 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

- ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИДЕНТИФИКАЦИОНАТА КАРТИЧКА ЗА ПРОЦЕНА НА ТУТУН

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на идентификационата картичка за процена на тутун.

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.


 


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје