Семинар 26.06.2020 ОТСУСТВО ОД РАБОТА СО НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА

Онлајн семинар, 10:00-13:00


   

Стопанската комора на Македонија, на 26 јуни 2020 година, организира еднодневен „онлајн“-  семинар на тема: „Отсуство од работа со надоместок на плата“. На овој „онлајн“-  семинар ќе се понуди сеопфатен и детален преглед на сите основи за отсуство од работа со надоместок на плата, започнувајќи од институтот привремен принуден одмор, преку разгледување на регулативата поврзана со правото на годишен одмор, неплатеното отсуство како опција за работниците, сé до останатите основи за отсуство како што се боледувањето и отсуството поради бременост, раѓање и родителство. Дополнително, на „онлајн“ семинарот ќе се развие дискусија во насока на преглед на постапката за инспекциски надзор, со напомени за превентивно дејствување на работодавачите, укажување за отстранување на повреди на закон и други прописи, спроведување едукација, а со цел избегнување на пропишаните глоби.
Семинарот ќе се одржи „онлајн“.

ПРОГРАМА

I. ПРИВРЕМЕН ПРИНУДЕН ОДМОР (ППО) СО НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА
• Акти врз основа на кои се организира привремен принуден одмор:
- Програма за надминување на потешкотиите во работењето на субјектот;
- Одлука за организирање на привремен принуден одмор;
- План за спроведување (упатување) на привремен принуден одмор;
- Решение (одлука) за привремен принуден одмор за секој работник одделно.
• Критериуми за упатување на привремен принуден одмор:
• Престанување на привремен принуден одмор;
• Право на надоместок на плата за време на привремен принуден одмор;
• ДИСКУСИЈА.
II. ГОДИШЕН ОДМОР
• Право на годишен одмор;
• Определување за секој вработен одделно;
• Стекнување право за цел годишен одмор;
• Пропорционален дел од годишен одмор;
• Користење годишен одмор во редовни наспроти вонредни околности;
• Потврда за искористен годишен одмор;
• Надоместок за неискористен годишен одмор;
• Надоместок на плата за време на отсуство поради користење годишен одмор;
• ДИСКУСИЈА.
III. НЕПЛАТЕНО ОТСУСТВО
• Правни основи за користење неплатено отсуство;
• Мирување на правата од работен однос;
• Акти за реализирање на неплатено отсуство;
• ДИСКУСИЈА.
IV. ДРУГИ ОСНОВИ ЗА ОТСУСТВО СО НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА
• Отсуство од работа поради бременост, раѓање и родителство за време во редовни наспроти во вонредни околности;
• Отсуство од работа по основ на боледување;
- Надоместок на плата на товар на работодавач;
- Надоместок на плата на товар на ФЗОМ;
• ДИСКУСИЈА.
V. ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
• Надзор од страна на инспекцијата на трудот и нејзини овластувања;
• Покренување на прекршочна постапка;
• ДИСКУСИЈА.
-ПРАШАЊА И ДИСКУСИЈА-

Предавачи:

- Злате Стојановски, Државен советник при Државниот  инспекторат за труд.
- Викторија Спасовска – Симоноска, адвокат, предавач на обуки, семинари и конференции со особен фокус на тематики од облигационото, деловното и трудовото правo.

За сите учесници ќе биде обезбедено:

- Напатствија за приклучување на „онлајн“-семинарот;
- Е-сертификат и
- Работни материјали во електронска верзија.

Сите заинтересирани за учество на оваа работилница можат да се пријават најдоцна до 24.06.2020 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Работилница, 09.07.2020
ПРАВА И ОБВРСКИ ПРИ ВРШЕЊЕ НА РАБОТА ДОМА И НАДЗОР ОД ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ ВРЗ РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
Тренинг обука, 10.07.2020
Следење на задоволството на клиентите и постапување по приговори преку стандардот ISO 10002:2018 МЕНАЏМЕНТ ЗА КВАЛИТЕТ
Семинар, 13.07.2020
ПРОМЕНЕТИТЕ ОКОЛНОСТИ КАКО ОСНОВ ЗА РАСКИНУВАЊЕ ИЛИ ИЗМЕНА НА ДОГОВОРИТЕ СКЛУЧЕНИ ПОМЕЃУ ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ
Семинар, 10.09.2020
ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА, НА РАБОТЕЊЕТО ВО ПИСАРНИЦАТА, УПРАВУВАЊЕ СО СПИСИТЕ И АКТИТЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА
Конференција, 16.09.2020
КОНФЕРЕНЦИЈА И МЕЃУНАРОДНИ ДЕЛОВНИ СРЕДБИ - ЕЕН, 16-18 септември 2020 година, во Сараево, Босна и Херцеговина
Семинар, 18.09.2020
Практична примена на Ексел (формули, функции, пивот табели и контролни табли) со примери во магацинското работење
Online Бизнис средби, 18.11.2020
УЧЕСТВО НА „ВИРТУЕЛЕН“- БРОКЕРСКИ НАСТАН И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ НА ТЕМА: „ БЕ@СММ2020-ВМРЕЖУВАЊЕ ВО ПАМЕТНАТА ПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ 2020“