Семинар / 21.10.2019

ПРИМАРНА И СУДСКА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО СПОРОВИ ОД РАБОТЕН ОДНОС

Стопанска комора на Македонија


   

Eднодневен семинар:

ПРИМАРНА И СУДСКА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО СПОРОВИ ОД РАБОТЕН ОДНОС, НАДОМЕСТ НА МАТЕРИЈАЛНА И НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА СТОРЕНА ОД РАБОТНИК И РАБОТОДАВАЧ, ОСОБЕНОСТИ НА ОТКАЗОТ КАКО ОСНОВ ЗА ПРЕКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

21.10.2019 година
09:30-15:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 4 на 5-ти кат


Стопанската комора на Македонија, на 21.10.2019 година, организира еднодневен семинар на тема: „Примарна и судска заштита на работниците во спорови од работен однос, надомест на материјална и нематеријална штета сторена од работник и работодавач, особености на отказот како основ за прекин на договорот за вработување“ со цел понудување јасен одговор на сите дилеми кои се јавуваат во практичното работење, а кои се поврзани со предметната проблематика. 

На семинарот ќе се направи осврт на модусите на заштита на работниците во споровите од работен однос, и преглед на правата и обврските на работодавачот, како во примарниот степен на заштита, така и пред суд.
Потоа, ќе се разгледаат законските одредби по однос на надоместот на штета сторена од работникот и работодавачот. Особено ќе се образложи во точно кои ситуации законот очекува работодавачот да ја надомести настанатата штета, а во насока на негова подготвеност и превенција.

Конечно, ќе се дискутира по однос на особеностите на отказот како основ за прекин на договорот на вработување, при што посебно ќе се посочат разликите во постапката при отказ на договор за вработување на работник и работничка за време на бременост, раѓање и родителство.
 
ПРОГРАМА:

- Заштита на работниците во спорови од работен однос;
- Примарна заштита;
- Заштита пред суд;
- Надомест на материјална и нематеријална штета;
- Разлики помеѓу надомест на штета сторена од страна на работникот со штета сторена од страна на работодавачот;
- Разлики во постапката при отказ на договор за вработување на работник и работничка за време на бременост, раѓање и родителство (чл.101 од ЗРО).

Предавачи:

- м-р Бојана Велковска, претседател на Одделот за работни спорови во Основен суд Скопје II - Скопје и

- Злате Стојановски, раководител на Одделението за работни односи при Државниот  инспекторат за труд.

За сите учесници на семинарот обезбедено е:
- работен материјал;
- ручек и освежување и
- сертификат за присуство на семинарот.

Рок за пријавување: 17.10.2019 година.

Агенда на настанот Пријавен лист Пријави се електронски

Контакт лица:

Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 24.02.2020
КАМАТНИ ПОБАРУВАЊА И НИВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ, СПЕЦИФИЧНОСТИ И РАЗЛИКИ ПОМЕЃУ ЗАКОНСКА И ДОГОВОРНА КАМАТА И ДОГОВОРНА КАЗНА
Семинар, 25.02.2020
ВЕШТАЧЕЊЕТО КАКО ДОКАЗ ВО ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА
Семинар, 25.02.2020
ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ
Семинар, 28.02.2020
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА – ПРОТОКОЛ МЕНАЏМЕНТ
Семинар, 11.03.2020
ТЕЛЕФОНСКА ПРОДАЖБА (TELESALES)
Тренинг обука, 11.03.2020
ИНТЕРНИ ОБУЧУВАЧИ И МЕНТОРИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Семинар, 12.03.2020
ЗАКОНСКИ РОК ЗА НИШТЕЊЕ ДОКУМЕНТИ/ЗАПИСИ СО ИЗМИНАТИ РОКОВИ НА ЧУВАЊЕ
Семинар, 16.03.2020
ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПРИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО И ЗАШТИТАТА НА ПРАВАТА ОД РАБОТЕН ОДНОС
Семинар, 19.03.2020
ПОИМ НА РАБОТЕН ОДНОС, ПРАВА И ОБВРСКИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ПОВРЕДИ НА РАБОТНИОТ РЕД И ДИСЦИПЛИНА
Бизнис средби, 19.03.2020
Меѓународни деловни средби - ЕЕН, 19-20 март 2020 година, во Кочаели, Турција
Семинар, 19.03.2020
УПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ
Конференција, 01.04.2020
КОНФЕРЕНЦИЈА И МЕЃУНАРОДНИ ДЕЛОВНИ СРЕДБИ - ЕЕН, 1-3 април 2020 година, во Сараево, Босна и Херцеговина