Нови прописи
   


-05.11.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАСИШТАТА
Предлог измените и дополнувањата на Законот за пасишта содржат шест члена чија цел еда се доуредат постапките за давање на користење на пасиштата, со што ќе се овозможи подобра сигурност во давањето на услугите, контину ...

05.11.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
Во Предлог – законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва се додава нов наслов и нов член 172-а, со кој се уредува Поедноставено друштво со ограничена одговорност и се предвидува следното:Најмалио ...

05.11.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНИ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА
Според Известувањето на Министерството за економија отпочнат е процесот на подготовка на следните предлог – закони:- Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за индустриски и зелени зони;- Предлог-закон за из ...

07.11.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА МЛАДИНСКИ ДОДАТОК
Со членот 1 се предвидува дека со предложениот закон ќе се уреди висината, условите и постапката на исплата на младински додаток. Членот 2 ја утврдува целта на законот, а тоа е поттикнување на младите лица да се вклучат ...

08.11.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНИ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА
Според Известувањето на Министерството за економија отпочнат е процесот на подготовка на следните предлог – закони:- Предлог – закон за изменување и дополнување на Законот за туристичката дејност;- Предлог – закон за изм ...

11.11.2019
ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ
Со измените и дополнувањата на Законот, се додава нова одредба која се однесува на вистинските сопственици на првани лица во државна сопственост и гласи: Вистински сопственик на правно лице во државна сопственост е лицет ...

11.11.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА
Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата ги уредува безбедноста и заштитата на патиштата, основните начела и меѓусебните односи на учесниците и другите субјекти во сообраќајот на патиштата; правилата на сообраќа ...

11.11.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
Основната цел поради која се предлага изменување на Законот за приватно обезбедување е усогласување со Законот за прекршоците (,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), со цел усогласување на прекршоч ...

06.11.2019
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ
Со измените и дополнувањата на Законот за акцизите се доуредува обврската за користење на мерните уреди пропишана во член 64 став (2). Имено, мерните уреди покрај мерењето на количината го мерат и процентот на алкохол. В ...

06.11.2019
ДОНЕСЕНИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ*, ОБЈАВЕНИ ВО („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“, БР. 225 ОД 31 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА
I. Врз основа на член 109 став (11) од Законот за јавните набавки (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/19), министерот за финансии, донесе- Правилник за начинот на исправка на аритметичка грешка во фазата ...

08.11.2019
НОВА ОДЛУКА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ПРИ РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИ ВО РАМКИ НА ТАРИФНИ КВОТИ, објавена во „Службен весник на РСМ“, бр. 228 од 5 ноември 2019 година
Врз основа на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција, Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина, Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Е ...

11.11.2019
НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ОБЈАВЕН ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 227 ОД 4 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 90 став (3) од Законот за енергетика (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/2019), Владата на Република Северна Македонија, ...

11.11.2019
НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН, ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ (*), ОБЈАВЕН ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 227 ОД 4 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 38 став 4 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе- ПР ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје