НОВИ ПРОПИСИ

   

Пребарајте објавени прописи во периодот од: -
16.01.2020
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИЦИИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА1, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА
[1] (*) Овој закон се усогласува со Регулативата (ЕУ) бр. 347/2013, на Европскиот параламент CELEX број 320013R0347 и Советот од 17 април 2013 година која се однесува за трансевропската енергетска инфраструктура и за уки ...

16.01.2020
ПРОГРАМА ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА 2020 ГОДИНА, ОБЈАВЕНА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 7 ОД 13 ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА
Врз основа на член 44 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), Владата на Република Северна Македонија, донесе- Про ...

16.01.2020
ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ЗА 2020 ГОДИНА, ОБЈАВЕНА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 7 ОД 13 ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА
Врз основа на член 57 став 1 од Законот за туристичката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 53/11, 123/12, 164/13, 27/14, 116/15, 192/15 и 53/16) и член 9 став 2 од За ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје