Повици на ЕУ

  ИПА

  ЦИП 

PROJEKTE

Asociacioni i Odave Ballkanike

Odat nacionale nga vendet ballkanike e themeluan AOB me shtator,me vitin 1994,ne Mangalija,Rumani,me qellim final:krijimin e zones se lire tregtare ne Ballkan.

Aktivitetet tona jane te orientuara ndaj:

· Revitalizimit dhe avancimit te bashkepunimit ekonomik ne regjion;

· Liberalizim te tregtise ne regjion;

· Menjanim te pengesave jotarifore ne raportet e ndersjellta tregtare;

· Stimulim te integrimit;

· Pershpejtim te proceseve integrative ndaj BE;

· Promovim te zgjidhjes arbiter te kontesteve ne tregti;

· Promovim te etikes afariste

· Perforcim institucional te Odes.

Funskionimi i AOB:

· Kryesi ne baze te rotacionit;

· Kuvendi gjeneral

· Sekretariati,ne baze rotacioni me kryesi

· Grupe punuese.

Aktivitetet e AOB:

· Dhenia e informatave themelore relevante per regjionin dhe per secilin vend-anetare te AOB;

· Perkrahje ne venien e kontakteve te reja afariste;

· Promovim i potencialeve afariste;

· Perfaqesim i interesave te ndermarrjeve para institucioneve shteterore;

· Bashkepunim me inicijativa tjera regjionale

Pakti per stabilitet,SECI,Qendra Ballkanike per promovim tregtar,Iniciativa e Detit te Zi per bashkepunim

Anetare te AOB

Qendra regjionale Ballkanike per avancim te tregtise (BCTP-Balkan Regional Center for Trade Promotion)

Qendra ballkanike regjionale per promovim tregtar,me nenshkrim te Marreveshjes,e kane themeluar shefat e shteteve te Evropes Juglindore,per kohen e mbajtjes se Samitit,me 13 tetor,1998,ne Antali,Turqi.

-Organizatat-themelueset:

-Agjencia shqiptare per avancim te investimeve (ANIH),Tirane;

-Keshilli bullgar per tregti te jashtme (HEPO),Athine

-Oda ekonomike e Maqedonise (ECM),Shkup;

-Qendra romane per promovim tregtar (RTPC),Bukuresht;

-Ministria per maredhenie nderkombetare ekonomike te Serbise me Malin e Zi,Beograd;

-Qendra promovuese eksportuese e Turqise (IGEME),Ankare.

Aktivitetet:

-promovim i tregtise regjionale:

- promovim panairi ne kuader te shtandit te perbashket te BCTP te panaireve nderkombetare ne:Izmir,Selanik,Plovdiv,Shkup,Bukuresht,Beograd.Per pjesemarresit dhe vizitoret e panairit organizohet seminar ne teme: "Mundesite investive tregtare ne Balllkan";

BCTP Network;

-Buletin per tregtine ballkanike,ne te cilin ka informacione per tregtine,oferten dhe kerkesen,tender,investime,potenciale te vendeve themeluese.Buletini shtypet dhe distribuohet dy here ne vit;

-hulumtim dhe zhvillim;

-Permes bazes se krijuar te te dhenave e cila i permban te gjitha informacionet e nevojshme dhe statistikat te cilat kane te bejne me vendet nga Evropa Juglindore;

-shkembim i rregullt i informacioneve tregtare;

-hulumtime marketingu sipas vendit,deges dhe produktit;

-Oferta dhe kerkesa:

-Ndermarrjet kane qasje direkte dhe pa pagese ne internet-faqja per oferte dhe kerkese ne web-faqen vijuese:htpp:// www.balcantrade.org

-Mardhenie nderkombetare:

-venia e bashkepunimit me Paktin per stabilitet,SSECI,Asociacioni i Odave ballkanike (AOB) dhe me iniciativen e Detit te Zi per bashkepunim;

-trajnim:

-organizohen treningje,seminare,punetori,me qellim te shkembimit te pervojave,how-know ne mes organizatave per zhvillim tregtar ne Evropen Juglindore.

Adresa te organizatave-themeluese

Paraqitje tabelare te shkembimit tregtar ne mes Maqedonise dhe BCTP vendeve ne periudhen 1997-2008.

Eurochambers (Asociacioni I Odave evropiane)

-Akademia e EUROCHAMBERS,Helsink,qershor,2008

-Promovim I projektit "Partnere 2":

RRJETI BALLKANIK I ODAVE NE "GJUETI" TE INVESTIMEVEKontakte:
Oda ekonomike e Maqedonisë
Rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup
Kontakt persononi: Jadranka Arizankovska
tel: ++ 389 2 3244038
fax:++ 389 2 3244088
e-mail: jadranka@mchamber.mk

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara