25.09.2017 (Форум)
„Регулатива за работните односи и пазарот на труд во компаниите кои се занимаваат со интелектуални дејности“

26.09.2017 (Семинар)
ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ДАНОЧНИ И УПРАВУВАЧКИ ЦЕЛИ ПО СОПСТВЕНА МЕРКА

26.09.2017 (Форум)
"Регулатива на работните односи и пазарот на труд во ИКТ секторот"

27.09.2017 (Саем)
МЕЃУНАРОДЕН САЕМ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И АГРОИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ „ПРИШТИНА 2017“- 27-30.9.2017

27.09.2017 (Бизнис средби)
КУПУВАЧКА МИСИЈА И ПОСЕТА НА „ INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MEETING 2017 “

28.09.2017 (Бизнис средби)
МЕЃУНАРОДНИ БИЗНИС СРЕДБИ – 28-29 септември 2017 Тирана, Албанија

28.09.2017 (Семинар)
СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА (ПРЕТХОДНИ И ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ) И ЛИКВИДАЦИЈА НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА

28.09.2017 (Семинар)
НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ВО ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ И ЗАКОНОТ ЗА ПОЖАРНИКАРСТВО

29.09.2017 (Семинар)
ПРАВНА ПРИРОДА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ И ШПЕДИЦИЈА, ПРАВА И ОБВРСКИ НИЗ ПРИЗМАТА НА СУДСКАТА ПРАКСА И ВИДОВИ ДОКАЗИ

03.10.2017 (Семинар)
Успешно подготвување електронски понуди, користење на ЕСЈН-алатки и модули

03.10.2017 (Семинар)
ВОВЕД ВО ЕТИЧКО ХАКИРАЊЕ

04.10.2017 (Бизнис средби)
„MARKETPLACE AUSTRIA FOOD“- БИЗНИС-СРЕДБА НА АВСТРИСКИ ФИРМИ СО ПРОИЗВОДИТЕЛИ И УВОЗНИЦИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД ЦЕЛИОТ СВЕТ

10.10.2017 (Семинар)
Забрзаните постапки (постапки за порамнување и спогодување) согласно Закон за прекршоците и улогата на Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка

10.10.2017 (Тренинг обука)
НАПРЕДНИ ОБУКИ ЗА КОМПАНИИТЕ НА ТЕМА: ПРИДОБИВКИ И ОБВРСКИ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП-ШТИП

16.10.2017 (Конференција)
„Втора хрватска конференција за проценка на ризик и безбедност на храната“- 16-17.10.2017 Осиек, Р.Хрватска

16.10.2017 (Семинар)
ДЕЛОВНА АДМИНИСТРАЦИЈА (КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ) ЗА ИЗВРШНИ АСИСТЕНТИ И ПЛАНИРАЊЕ РЕСУРСИ

17.10.2017 (Работилница)
НОВА ВЕРЗИЈА НА БРЕНДИРАЊЕТО - БРЕНД 2.0

18.10.2017 (Семинар)
КРЕИРАЊЕ НА ЕФИКАСЕН СИСТЕМ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ И МОТИВИРАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ КАКО ВАЖЕН МЕХАНИЗАМ ЗА РАЗВОЈ

18.10.2017 (Семинар)
ПРЕДНОСТ НА ДОГОВОРИТЕ СО ИЗВРШНА КЛАУЗУЛА ВО РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДОГОВОРЕНОТО

19.10.2017 (Семинар)
ДЕФИНИРАЊЕ НА ЦЕНОВНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА

19.10.2017 (Семинар)
СОВРЕМЕНИ МЕНАЏЕРСКИ ВЕШТИНИ- ПОСТАВУВАЊЕ ЦЕЛИ, МОТИВИРАЊЕ НА ВРАБОТЕНИ, ДЕЛЕГИРАЊЕ ОБВРСКИ, КОУЧИНГ И КОНТРОЛА -

22.10.2017 (Конференција)
МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ДЕЛОВНИ АСИСТЕНТИ

24.10.2017 (Семинар)
МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ВО ЈАВНИОТ ВО ДРЖАВНИОТ СЕКТОР СОГЛАСНО СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ

30.10.2017 (Бизнис средби)
„Саем за директни бизнис средби Кошице 2017“-Словачка, 30.10.2017

31.10.2017 (Семинар)
КУПУВАЧКА МИСИЈА И ПОСЕТА НА „EXPORT WEEK 2017“ - 31.10-2.11.2017

01.11.2017 (Бизнис средби)
Бизнис средби „Ready2GO" во САД, Канада, Чиле, Камерун и Индија

09.11.2017 (Конференција)
Меѓународна дводневна конференција за финансирање на европски програми - Скопски Саем

09.11.2017 (Бизнис средби)
МЕЃУНАРОДНИ БИЗНИС СРЕДБИ „RENEXPO®BIH 2017“ - 9.11.2017 Сараево, БиХ

23.11.2017 (Саем)
"24. Интернационален саем во Тирана"- 23-26.11.2017 Тирана, Р. Албанија

28.11.2017 (Бизнис средби)
„INTERNATIONAL MACHINERY AND PLANT ENGINEERING FORUM 2017“

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

11.09.2017


Актуелно  

ПРЕДЛОГ-МЕРКA ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ КАЈ ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ НА МЕСО ЗА ПРЕРАБОТКА СО ЦЕЛ УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ ВО МЕСНАТА ИНДУСТРИЈА


Со цел зголемување на конкурентноста на домашните преработувачи на месо пред странските конкуренти на домашниот пазар, а во насока на обезбедување услови за повисок степен на користење на сопствените капацитети во оваа индустрија, неопходни се автономни мерки за укинување на увозните давачки кај одредени категории на месо за преработка.

 

Во отсуство на ваква мерка, позитивните движења во индустријата секојдневно добиваат негативна насока, пред се` поради повисокиот степен на либерализација со ЕУ, каде се добро познати системските мерки за поддршка на домашните фармери и извозни рефундации, како целосната либерализација со Србија и со Црна Гора, кои покрај производните субвенции имаат и извозни стимулации, истакна Васко Ристовски од Стопанската комора на Македонија на прес конференцијата (11.9.2017 година).

Имено, без  заокружен систем на заштита од нелојалната конкуренција по основ на субвенции во производството, домашните производители на преработки од месо бараат само еднакви услови на производство во делот на суровината со увозниците, односно изземање на увозните давачки при увоз на суровината.

Фактот што по зачленувањето во Светската трговска организација, царината на сувомеснатите преработки е пониска од царината на суровината,  со цел оваа индустрија да обезбеди континуирано производство и развој, неопходно е да се укинат увозните давачки за суровината за преработка.  Со тоа, во делот на обезбедувањето на суровината, домашните производители на  преработки од месо ќе се изедначат со увезените преработки од месо, односно ќе се стекнат реални услови за задржување на домашниот пазар со преработки од сопствено производство.

Како резултат на ова барање на Групација на преработувачи  на месо и производство на преработки од месо и  Групација за производство на свинско месо при Стопанската комора на Македонија и неколку последователни средби со заменик претседателот на Владата на РМ за економски прашања, Кочо Анѓушев, се дојде до компромисно решение, односно предлог одлуката која кабинетот на заменик претседателот на владата ја изработи согласно барањето на групациите во однос на намалување на увозните давачки, односно укинување на прелевманот и царината при увоз на замрзнато свинско месо за преработка, потенцираше Влатко Ѓоргиевски, од Групацијата на преработувачи на месо и производство на преработки од месо.

Предлог одлуката предвидува ослободување од царинската давачка за замрзнато свинско месо за регистрирани преработувачи на месо и производители на сувомеснати преработки кои преработуваат во сопствени објекти.

Согласно договореното, компаниите се должни да дадат банкарска гаранција во износ од вредноста на царинската давачка на суровината која се увезува, а процесот ќе се контролира преку предадениот готов производ. Инструментот за контрола од страна на надлежните институции компаниите го прифаќаат во целост, а готовото решение изготвено од страна на Царинската Управа, компаниите ќе го имплементираат на свој трошок. Оваа одлука ќе биде со важност од една година од денот на нејзиното донесување, по што би се направила анализа за влијанието на мерката врз пазарот на месо и преработки од месо, истакна Слободан Кутревски, член на Групацијата при Стопанската комора на Македонија.

Со позитивното решавање на ова барање, Групацијата оценува дека производството на трајни и полутрајни производи тековнава година ќе го зголеми за 16.000 тони, или за скоро 30% повеќе од минатата година, како и пораст на извозот за 10%, кој е лимитиран со документот за потекло (оценка согласно барањата од странските купувачи, кои производи за извоз би се обезбедиле  од расположивата домашна суровина).

Финансиските буџетски ефекти би биле позитивни како резултат на платениот ДДВ, на потребната увезена суровина за преработка без увозни давачки, потоа платениот персонален данок на доход на работниците при зголемениот број на работни часови.

Од инсталираните капацитети за производство, 94% се во сопственост на членките на Групацијата за производство на месо и преработки од месо при Стопанската комора на Македонија, подносители на барањето.

Со преработка на 11.500 тони месо минатата година, можниот капацитет за производство на полутрајни и трајни преработки од месо од 45.000 тони, кај наведените членки на Групацијата, се користи само 28%. Од вкупно преработената количина на месо само 1.700 тони, или само 15% е од домашно потекло, односно месо од домицилните производители, а останатото е од увоз, подвлече Ристовски.

Согласно статистичките податоци за увоз на месо по одделни категории и земји  на потекло, може да се констатира дека месо за преработка во нашата земја нема, што впрочем е утврдено и со стоковните биланси за основните земјоделски и прехранбени производи одделно за економска, односно календарска година.

Комерцијалните потреби од полутрајни и трајни преработки на месо  годишно изнесуваат околу 17.000 тони, кои од домашното прозводство се подмируваат со 65%, а 35% од увоз, при што се увезуваат околу 6.000 тони.

Увозот на преработки на месо во одделни години достигнуваше и до 9.000 тони, што покриваше над 60% од домашната потрошувачка, а очекувањето од оваа мерка е да се постигнат подобри резултати и пласирање на квалитетни производи, со цел поголема доминација на домашниот пазар, како и раст на извозот.

Според податоците на Агенцијата за храна и ветеринарство, во Република Македонија се регистрирани 50 објекти за преработка на месо, од кои 12 веќе не работат. Од 38-те капацитети кои се` уште работат, 15 капацитети се регистрирани за производство на полутрајни и трајни производи со капацитет од 45.000 тони на годишно ниво/работа во една смена.

Васко Ристовски 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права