Certificate of Origin

Çertifikatë për preardhje të mallit

Oda ekonomike e Maqedonise nxjer dhe i verteton dokumentet vijuese-Certifikate per preardhje:

-Form A-Certifikate per trajtim preferencial te mallit (procedure per dhenie te FORM-A).Per vertetim te cfardo dokumenti,nese paraqiteni per here te pare nevojiten fotokopje e regjistrimit te plote dhe te kartonit me nenshkrime te deponuara,kurse ne shqyrtim tregohet regjistrimi perkates.

Per nxjerrje te certifikatit per preardhje Forma A, nevojitet certifikate Forma A dhe deklarate nga prodhuesi, e nenshkruar nga person pergjegjes.

Ne vete certafikaten,ne pjesen e pasme  te faqes se pare dhe te fundit eshte e sqaruar si duhet te plotesohet dhe ne vecanti eshte potencuar cka duhet te shkruhet ne rubriken 8.Nese behet fjale per deriperpunim vendoset perqindja e deriperpunimit dhe dorezohet dhe fature e materialit te importuar.

 

 

dhe

-Certificate of origin-Certfikata per preardhje te mallit (procedura per dhenie te ORIGIN);

Per vertetim te cfardo dokumenti,nese paraqiteni per here te pare,nevojiten fotokopje e regjistrimit te plote dhe kartonit me nenshkrimet e deponuara,kurse ne shqyrtim tregohet regjistimi origjinal.

Per vertetim te certifikates  per preardhje nese malli eshte 100% nga prodhimi maqedonas,nevojitet certifikate e plotesuar me vule dhe nenshkrim nga person pergjegjes.Oda mund te jep edhe me shume kopje nga certifikata per preardhje,nese eshte e nevojshme.

Nese behet fjale per deriperpunim,kurse kerkohet certifikate per preardhje te mallit “Origin”,dorezohen dokumentet e njejta,plus dorezohet edhe fotokopje nga fatura e materiallit te importuar.Kontakte:
Oda ekonomike e Maqedonisë
Rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup
Kontakt persononi: Laze Angelevski
tel: ++ 389 2 3244090
fax:++ 389 2 3244088
e-mail: laze@mchamber.mk

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara