ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВОСо Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство се врши усогласување со најновите меѓународни стандарди и препорачани практики од областа на воздухопловството кои произлегуваат од Анексите на Меѓународната конвенција за цивилно воздухопловство (Чикашката Конвенција) и Мултилатералната спогодба за Европска зеадничка воздухопловна област (“Службен весник на Република Македонија” бр.27/07 и 98/09).

Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје