Семинар 18.11.2019 УСОГЛАСУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ СО ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА УТВРДЕНА СО ПОПИС

Стопанска комора на Македонија


   

Еднодневна работилница на тема:

УСОГЛАСУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ СО ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА УТВРДЕНА СО ПОПИС -ПОДГОТВИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ, ПРОЦЕДУРИ И ДАНОЧЕН ТРЕТМАН-

18.11.2019 година (понеделник)
10:00-16:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 3 на 3-ти кат

 

Во насока на обезбедување соодветна подготовка за исполнување на законската обврска за извршување на попис, а во пресрет на законскиот рок кој истекува согласно 31.12.2019 година, Стопанската комора на Македонија, на 18 ноември 2019 година, организира еднодневна работилница на тема: „Усогласување на сметководствената состојба на средствата и обврските со фактичката состојба утврдена со попис-подговителни активности, процедури и даночен третман-“. 

Работилницата има за цел навремено да ги информира и подготви слушателите за сите елементи на постапката за спроведување попис и усогласување на сметководствената со фактичката состојба на средствата, како начин за обезбедување точни податоци врз основа на кои ќе се креираат услови за составување објективни финансиски извештаи и годишна сметка. Во текот на работилницата, ќе се направи преглед на правната регулатива која го засегнува пописот, со детално објаснување на сите потребни дејствија и процедури, користејќи се со практични примери на одлуки, решенија и извештаи, но и со дискусија во врска со најчестите прашања и дилеми кои се сретнуваат во текот на спроведувањето на пописот.

При разработката на темата, ќе се образложат подробностите на пописот кај профитните субјекти, како и кај буџетските корисници. Конечно, ќе се анализира и даночниот третман на разликите по спроведениот попис.

ПРОГРАМА

I. ПРАВНИ ПРОПИСИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ ЗА ВРШЕЊЕ ПОПИС КАЈ ПРОФИТНИ СУБЈЕКТИ
 
  - Закон за трговски друштва:
    · Поим на попис согласно законската регулатива;
    · Права и обврски на правните субјекти в.в. пописот;
  - Правилник за начинот за вршење на попис на средствата и обврските и усогласување на сметководствената со фактичката состојба утврдена со пописот, Министерство за     финансии;
  - Подготвителни дејствија и потврди на салда на побарувања и обврски.
  - Опфат на пописот и листа на дејствија кои треба да се спроведат;
  - Обврски на органите на управување;
  - Предмет на пописот:
    · Средства во сопственост на трговецот;
    · Средства кои не се во сопственост на трговецот;
    · Обврски на трговецот.
  - ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ И ДИСКУСИЈА

II. ПРОЦЕДУРИ НА ВРШЕЊЕ НА ПОПИС И УСОГЛАСУВАЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ КАЈ ПРОФИТНИ СУБЈЕКТИ
 
   - Утврдување отстапување помеѓу сметководствена и фактичка состојба и план за усогласување на сметководствената со фактичката состојба;
   - Начини на вршење попис:
     · Попис на одреден дел;
     · Постојан (перманентен) попис;
     · Попис со додавање и одземање;
     · Попис врз основа на примерок;
   - Содржина на пописни листи;
   - Извршување на попис;
   - Усогласување на состојба на попишани средства;
   - Пописни комисии;
   - ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ И ДИСКУСИЈА.

III. ПОПИС КАЈ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

   - Формирање пописна комисија и спроведување попис;
   - Процедури и активности;
   - Попис на опрема и ситен инвентар, залиха на материјали, парични средства и хартии од вредност, побарувања и обврски, туѓи основни средства;
   - Пописни листи;
   - Извештај за попис;
   - Евиденција на разлики по попис;
   - ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ И ДИСКУСИЈА.
 
IV. ДАНОЧЕН ТРЕТМАН НА РАЗЛИКИ ПО ПОПИС

   - Оправдан и неоправдан кусок;
   - Кало, растур, крш и расипување;
   - Книжења – практична работач;
   - ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ И ДИСКУСИЈА.

Предавачи:

- Сашка Бошковска Богдановска, овластен ревизор, овластен сметководител и овластен проценител во „БДО“ ДОО - Скопје, со практично работно искуство во областа на ревизија, сметководство, даноци и пресметка на плати и

- Викторија Спасовска-Симоноска, правен консултант, предавач на обуки, семинари и конференции со особен фокус на тематики од деловното и трудовото право.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот.

Сите заинтересирани за учество на оваа работилница можат да се пријават најдоцна до 13.11.2019 година.

Агенда на настанот Пријавен лист

Контакт лица:

Анита Митревска
++ 389 2 3244057

Михајло Донев
++ 389 2 3244067

Стопанска комора на Македонија,
ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13,
1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Бизнис средби, 09.06.2020
Он-лине Б2Б средби на тема: „Жените и мажите во градежниот сектор во Дунавскиот регион и пошироко: Соочување со новите предизвици“
Семинар, 11.06.2020
УПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ
Семинар, 17.06.2020
ДИЗАЈН НА ЕФИКАСНА ОРГАНИЗАЦИСКА ЛОГИСТИКА
Работилница, 18.06.2020
ИНТЕРНИ МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ЕФЕКТИТЕ ОД ОГРАНИЧУВАЊЕТО ИЛИ ПРЕКИНОТ НА РАБОТНИОТ ПРОЦЕС
Работилница, 24.06.2020
ОНЛАЈН АЛАТКА ЗА ЕФИКАСЕН РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИОТ КАПИТАЛ НА КОМПАНИИТЕ
Семинар, 25.06.2020
ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНО ЛИДЕРСТВО ЗА ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА
Семинар, 26.06.2020
ОТСУСТВО ОД РАБОТА СО НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА
Семинар, 29.06.2020
ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ЕКСЕЛ (ФОРМУЛИ, ФУНКЦИИ, ПИВОТ ТАБЕЛИ И КОНТРОЛНИ ТАБЛИ) СО ПРИМЕРИ ВО МАГАЦИНСКОТО РАБОТЕЊЕ
Семинар, 02.07.2020
ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА, НА РАБОТЕЊЕТО ВО ПИСАРНИЦАТА, УПРАВУВАЊЕ СО СПИСИТЕ И АКТИТЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА
Конференција, 16.09.2020
КОНФЕРЕНЦИЈА И МЕЃУНАРОДНИ ДЕЛОВНИ СРЕДБИ - ЕЕН, 16-18 септември 2020 година, во Сараево, Босна и Херцеговина