Arkivi (2005 - 2010)

Të sjellura Vendimet në seancat e Këshillit drejtues në Odën ekonomike të Maqedonisë

I.Seance e Keshillit drejtues 05.04.2005

-Vendim per futjen e sistemit per kualitet ne Oden ekonomike te Maqedonise ne pajtim me Standardin nderkombetar ISO 9001:2000
-Vendim per autorizim te nje anetari te Keshillit drejtues te Odes ekonomike te Maqedonise per prezantim te Odes.

II.Seance e Keshillit drejtues 21.04.2005

-Vendim per formim te Asociacionit energjetik maqedonas
-Vendim per themelim te shoqates me pergjegjesi te kufizuar, te themeluar nga nje person:Agjencia per sherbime afariste-profesionale
-Vendim per formim te Fondit per perkrahje te projekteve shkencore-hulumtuese
III.Seance e Keshillit drejtues
09.06.2005
-Rregullore per organizim dhe pune te Sherbimit profesional te Odes ekonomike te Maqedonise
-Vendim per emerim te sekretarit gjeneral te Odes ekonomike te Maqedonise

V.Seance e Keshillit drejtues 19.09.2005
-Vendim per formim te Klubit te ndermarrjeve per bashkepunim me vendet nga Lindja e Aferme dhe nga Magreb-i.
-Rregullore per organizim dhe detyrat e Klubit te ndermarrjeve per bashkepunim me vendet nga Lindja e Afert dhe Magreb.
-Vendim per formim te  Grupit punues per menyren e re te finansimit te Odes ekonomike te Maqedonise.

VI.Seance e Keshillit drejtues 13.12.2005

-Vendim per shpallje te anetareve te nderit-ambasadore te Odes ekonomike te Maqedonise
-Vendim per ndryshim te Vendimit per formim te Fondit per perkrahje te projekteve shkencore-hulumtuese (emerim i ri:Fond per projekte zhvillimore-hulumtuese dhe inovative)
-Vendim per ndryshim te EAN Maqedonia ne GS1 Maqedonia

VII.Seance e  Keshillit drejtues 13.04.2006

-Vendim per realizim te debatit publik sipas orientimeve per pershtatje te metutujeshme organizative dhe funksionale per realizim operativ dhe efikas te detyrave dhe funkioneve te tyre.

IX.Seance e Keshillit drejtues 27.06.2006

X.Seance e Keshillit drejtues 19.09.2006

-Vendim per emerim te aneterave te Bordit per Shperblime dhe Mirenjohje te Odes ekonomike te Maqedonise
-Vendim per emerim te anetareve te Bordit per organizim te festimit me rastin e shenimit te “85 vjet-organizim i Odes”

XI.Seance e Keshillit drejtues 15.12.2006

-Efektet nga liberalizimi i shkembimit te jashtem-tregtar ne ekonomine maqedonase me propozim-masat
-Orientimet programore te Odes ekonomike te Maqedonise per ndarje ne vitin 2007
-Vendim per percaktim te Listes se Arbiterve ne Gjykaten e perhereshme te zgjedhur (Arbitrazhi) prane Odes ekonomike te Maqedonise
-Rregullore per llojin e dokumenteve dhe te dhenave te cilat llogariten per fshehtesi afariste

XII Seanca e Keshillit drejtues 15.03.2007

- Vendim per zgjedhje te eksperteve per gilotinje rregullatore
-Vendim per formim te klubit maqedonas per eksportues
-Vendim per formim te Grupit punues per mjete per odat regjionale
-Propozim Vendim per ndryshim dhe plotesim te Statutit te Odes ekonomike te Maqedonise
-Propozim Vendim per zbatim te debatit publik  per nenkryetare te Odes.

XVI.Seance  e Keshillit Drejtues 06.12.2007

-Propozim-masat e Odes ekonomike te Maqedonise per permiresim te Biznes-klimes ne RM ne vitin 2008

Seanca XVIII e Keshillit drejtues  04.04.2008

-Propozim-Memorandum per bashkepunim ne mes Odes ekonomike te Maqedonise dhe biznes asociacioneve tjera;
-Vendim per orientimet themelore per trajnim,zhvillim dhe aftesim profesional  te te punesuarve ne Sherbimin profesional te Odes ekonomike te Maqedonise;
-Vendim per percaktim te kritereve per arsimim,aftesim dhe perkryerje te punetoreve ne Sherbimin Profesional te Odes ekonomike te Maqedonise.Kontakte:
Oda ekonomike e Maqedonisë
Rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup
Kontakt persononi: Tatjana Shterjova
tel: ++ 389 2 3244065
fax:++ 389 2 3244088
e-mail: tatjana@mchamber.mk

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara