24.04.2017 (Бизнис средби)
„Global Business & Markets“ 24-28 април 2017 година во Хановер, Германија

26.04.2017 (Конференција)
Регионалната конференција: „МЕДИЈАЦИЈАТА КАКО ЕФИКАСЕН НАЧИН НА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ СПОРОВИ“

27.04.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар: ИТ-РЕВИЗИЈА

27.04.2017 (Семинар)
ПРАВИЛНИК ЗА БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ

27.04.2017 (Семинар)
ОСНОВИ НА КОНТРОЛИНГОТ ВО ПРОДАЖБА И МАРКЕТИНГ

04.05.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: Водење на е-деловодник и негово усогласување со рачно водење на деловодник имплементирајќи ги најновите измени на Законот за архивски материјал

05.05.2017 (Настан)
ПРАВА И ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ЗАКОНСКИТЕ ОДРЕДБИ ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И УРБАНИЗМОТ

08.05.2017 (Саем)
„MACH-TECH and INDUSTRY DAYS 2017"- 8-10.05.2017, Будимпешта, Унгарија

09.05.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:БУЏЕТИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ТРОШОЦИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО

09.05.2017 (Бизнис средби)
Бизнис средби „ИКТ пролет во Европа 2017" 9-10 мај 2017 година во Луксембург

11.05.2017 (Семинар)
ДЕТЕКТИРАНИ ПОВРЕДИ ПРИ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НА ЕДНОДЕЦЕНИСКИТЕ ИЗМЕНИ НА ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ

15.05.2017 (Форум)
БИЗНИС ФОРУМ: МАКЕДОНИЈА – ВЕЛИКА БРИТАНИЈА,15 МАЈ 2017, СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

15.05.2017 (Бизнис средби)
Бизнис средби „ AgroB2B@NSFair " на 15 мај 2017, во Нови Сад, Србија

17.05.2017 (Бизнис средби)
Конференција и меѓународни деловни средби „THE FUTURE OF BUILDING“

23.05.2017 (Тренинг обука)
Тренинг-програма со WIFI:МЕЃУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ-МЕНАЏМЕНТ ЗА ПРОМОЦИЈА И НАСТАП НА АВСТРИСКИОТ ПАЗАР

23.05.2017 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИ И РЕАЛНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ВО КОМПАНИЈАТА

25.05.2017 (Тренинг обука)
Советување на тема:Антистрес тренинг за ефикасно управување со стрес на работното место (стрес менаџмент стратегии и техники)

06.06.2017 (Саем)
7. МЕЃУНАРОДЕН САЕМ ЗА ЕНЕРГЕТИКА „ЕНЕРГА 2017“ - 6 - 8.06.2017 Сараево, БиХ

01.11.2017 (Бизнис средби)
Бизнис средби „Ready2GO" во САД, Канада, Чиле, Камерун и Индија

Архива (2010 - 2015)

Одлуки донесени на седниците на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија (2010-2015)

Триесет и прва седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија

18.02.2015 година

- Информација за прописи од значење за бизнисот;
- Заклучок за организирање на Меѓународна конференција за регионално делување во создавањето поволни услови за подобрување на протокот на стоки и услуги низ коридорите кои поминуваат преку Балканот, како и за завршување на комплетната инфраструктура на железничкиот, патниот и авио сообраќајот, која ќе се одржи во Охрид  во мај 2015 година.

Триесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
27.11.2014 година

- Актуелни прашања и проблеми во примената на Законот за јавните набавки;
- Информација за доставени мислења по предлози на закони и за иницијативи за измена на закони;
- Предлог - иницијатива 2015-та  година да се прогласи за година на конкурентноста на Република Македонија;
- Основи за соработка на Стопанската комора на Македонија и единиците за локален економски развој во општините и планските региони;
- Информација за прописи од значење за бизнисот.

Дваесет и деветта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
18.09.2014 година

- Презентирање на Нацрт на амандманот XXXIV на Уставот на РМ за основање на меѓународна финансиска зона и на Нацрт на амандманот XXXVII на Уставот на РМ за утврдување  на фискални правила на фискалната политика, од страна на Министерството за финансии;
- Инвестициите во приватниот сектор – приоритет за повисока конкурентност на македонската економија;
- Информација за прописи од значење за бизнисот.

Дваесет и осма седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
26.06.2014 година

- Олеснување на трговијата - насоки за зголемување на протокот на стоки долж коридорите 8 и 10;
- Информација за прописи од значење за бизнисот.

Дваесет и седма седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
17.04.2014 година

- Предлог-извештај за активностите на Стопанската комора на Македонија во 2013 година;
- Предлог-финансиски извештај на Стопанската комора на Македонија за 2013 година;
- Заклучоци по Информацијата: „Недостигот на стручен квалификуван кадар – се` поизразен проблем во стопанството“;
- Информација за прописи од значење за бизнисот;
- Предлог-одлуки за верификација на мандат на членови на Собранието на Стопанската комора на Македонија;
- Извештаи и Програма на Бизнис Центарот за тренинг и обука:
 - Годишен извештај на работењето за 2013 година;
 - Годишен финансиски извештај за 2013 година;
 - Програмски насоки за активностите во 2014 година;
- Решение за разрешување и за именување на член на Второстепената комисија за одлучување по приговори на работниците во Стручната служба на Стопанската комора на Македонија;
- Одлука за формирање на Совет за едукација и развој на човечки ресурси;
- Одлука за именување членови на Советодавниот одбор на Бизнис центарот за тренинг и обука Охрид.

Дваесет и шеста седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
18.02.2014 година

• Недостигот на стручен квалификуван кадар – се` поизразен проблем во стопанството;
• Kратка информација за досегашните состојби при спроведување на анкетата за неданочни и парафискални давачки;
• Информација за прописи од значење за бизнисот;
• Oдлука за изменување и дополнување на Правилникот за организацијата и работењето на Стручната служба на Стопанската комора на Македонија.

 

Дваесет и петта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
28.11.2013 година


• Предлог-правилник за организацијата и работењето на Стручната служба на Стопанската комора на Македонија;
• Предлог-програмски насоки за активностите на Стопанската комора на Македонија за 2014 година;
• Предлог- финансиски план на Стопанската комора на македонија за 2014 година;
• Предлог-одлуки кои ги донесува Собранието на Стопанската комора на Македонија;
• Парафискални давачки- оптоварување на македонските компании;
• Информација за прописи од значење за бизнисот;
• Предлог-закон за финансиска дисциплина-последна верзија.
 

Дваесет и четврта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
29.10.2013 година

Предлог-закон за утврдување на рокови за намирување на паричните обврски настанати при деловни трансакции;;
Новини во Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки;
Информација за прописи од значење за бизнисот;

 

Дваесет и трета седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
24.09.2013 година

Предстечајно порамнување-прв чекор кон зајакнување на финансиската диспиплина;
Извештај за реализирани и нереализирани барања на Стопанската комора на Македонија доставени до надлежните институции во првото полугодие од 2013 година;
Информација за прописи од значење за бизнисот;

Дваесет и втора седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
26.06.2013 година

Новите пазари - предуслов за пораст на извозот на македонското стопанство;
Претстечајно порамнување - прв чекор кон зајакнување на финансиската дисциплина;
• Oдлука за изменување на Одлуката за утврдување на Листите на арбитри на Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија;
Информација за прописи од значење за бизнисот;

 Дваесет и прва седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
16.05.2013 година

Информација за краткорочните потреби на стопанството во долгорочните цели на енергетската политика;
• Дополнување на Насоките во врска со концепирањето на предлозите за подобрување на бизнис климата;
Информација за прописи од значење за бизнисот

Дваесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
11.04.2013 година

• Насоки во врска со концепирањето предлози за подобрување на бизнис климата и заживување на економските активности во втората половина на 2013 година;
Финансиски извештај на Стопанската комора на Македонија за 2012 година;
Информација за прописи од значење за бизнисот;
Предлог-одлуки кои ги донесува Собранието на Стопанската комора на Македонијa.

Деветнаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
14.03.2013 година
• Нови предлози за концепирањето на предлозите за донесување на: Закон за утврдување на роковите за паричните трансакции и Законот за поттикнување на инвестициите;
• Извештај на активности на Стопанска комора на Македонија за 2012 година.

Осумнаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
24.01.2013 година
• Предлог за донесување Закон за утврдување на роковите за исполнување на паричните обврски;
• Теми за расправа на седниците на Управниот одбор во текот на 2013 година;
• Распоред за одржување на седниците на УО во 2013 година 

Седумнаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
14.12.2012 година
• Програмски насоки за работни активности на Стопанската комора на Македонија за 2013 година;
• Предлог Финансиски план за 2013 година;

Шеснаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
01.11.2012 година
• Предлог за донесување на Закон за утврдување на роковите за исполнување на паричните обврски;
• Предлог за донесување на Закон за гарантен фонд за економски развој;
• Предлог за донесување на Закон за поттикнување на инвестициите;
• Предлог-мерки за поттикнување на бизнисот;
• Информација за прописите од значење за бизнисот;

Петнаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија

06.09.2012 година
• Информација за актуелната економска состојба во Република Македонија;
• Информација за прописите од значење за бизнисот;
• Усвојување на акти согласно Законот за заштита на податоците;
• Одлука за изменување и дополнување на Правилата за трошоците во постапката пред Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија
Четиринаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора наМакедонија

07.06.2012 година

 • Информација за императивот од системска поддршка на производните претпријатија

Тринаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора наМакедонија
05.04.2012 година

 • Задолжницата наспроти ЕУ директивата за спречување на задоцнувањето во плаќањето на комерцијалните трансакции;
 • Информација за законските прописи од значење за бизнисот

 Дванаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
09.02.2012 година

Единаесетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
30.11.2011 година

 Десетта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
26.10.2011 година

 Деветта седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
05.09.2011 година

 • Одлука за именување претседател, потпретседатели и почесен претседател на Постојаниот избран суд - Арбитража при Стопанската комора на Македонија

 Осма седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија
20.04.2011 година

 Седма седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија 20.04.2011 година

 • Информација за законските прописи од значење за стопанството

 Шеста седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија

02.02.2011 година

 • Информација за законските прописи од значење за бизнисот, со преглед на предложените и прифатените иницијативи на Стопанската комора на Македонија;
 • Предлози за доделување награди за најдобра компанија за 2010 година, за бизнис-лидери и специјални признанија;

  Петта Седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија

9.12.2010 година

 

Четврта Седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија

6.10.2010 година

 

Трета Седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија

6.09.2010 година

 Втора Седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија

13.05.2010 година

 Прва Седница на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија

08.04.2010 година

 • Информација за Предлог-Законот за инспекциски надзор; 
  Одлука за овластување за замена на претседателот на Стопанската комора на Македонија;
 • Решение за формирање Комисија за финансиски прашања;
  Решение за формирање второстепена комисија за одлучување по приговори на работниците во Стручната служба на Стопанската комора на Македонија;
  Предлог-одлука за овластување на потписници на сметките за вршење на платен промет во земјата и во странство на Стопанската комора на Македонија;
  Предлог-одлука за овластување на потписници на потсметката на ЕИИЦМ на сметката на Стопанската комора на Македонија;
 • Предлог-одлуки за овластување потписник во Регионалните комори со седиште во Битола, Прилеп и Кочани;
  Предлог-одлука за затворање на сметката на Регионалната комора со седиште во Кичево;
 • Полномошно за поднесување даночни пријави за ДДВ во УЈП.

 Контакт адреса :
Стопанската комора на Македонија
ул. Димитрие Чуповски, 13
1000 Скопје
Контакт: Софче Јовановска
Тел: ++ 389 2 3244060 Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: sofce@mchamber.mk

 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права