11.12.2018 (Семинар)
Еднодневна специјалистичка обука на тема: DMFEA Design Failure Mode and Effect Analysis АНАЛИЗА НА РИЗИКОТ И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ГРЕШКИТЕ НАПРАВЕНИ ВО ПРОЦЕСОТ И ВО ПРОИЗВОДОТ

11.12.2018 (Форум)
ФОРУМ НА ТЕМА:СТРАТЕШКИ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ И ЕФЕКТИТЕ НА ДРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ЗА НЕГОВА ПОДДРШКА, СКОПЈЕ

12.12.2018 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ – СТРЕСОТ КАКО СОЈУЗНИК

13.12.2018 (Семинар)
Дводневен семинар: Мерење на вкупни трошоци од боледување, идентификација на причини за континуирано отсуство од работа – апсентизам

13.12.2018 (Трибина)
Покана за трибина на тема: „Предизвиците на регионалната економска соработка“ со Александар Влаховиќ

17.12.2018 (Семинар)
Откажување на договорот за вработување со отказ од страна на работникот и од страна на работодавачот - дозволеност и забрана на отказ

18.12.2018 (Семинар)
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА (EQ)

20.12.2018 (Семинар)
МОДЕРНИ АНАЛИТИЧКИ ТЕХНИКИ ЗА БИЗНИС АНАЛИЗА

21.12.2018 (Семинар)
КАКО ДА СЕ ГЕНЕРИРААТ КВАЛИТЕТНИ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ?

24.12.2018 (Семинар)
Еднодневна работилница на тема:ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБВРСКИ ПОМЕЃУ ПРАВНИТЕ СУБЈЕКТИ И НАЧИНИ ЗА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊЕ

Бизнис-настани

22.11.2018 - 22.11.2018


Семинар Стопанска комора на Македонија,  Македонија

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА, ОДГОВОРНОСТИ И ОВЛАСТУВАЊА, ВРЕДНУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО И УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТАТА


Еднодневен семинар:

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА, ОДГОВОРНОСТИ И ОВЛАСТУВАЊА,  ВРЕДНУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО И УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТАТА

22.11.2018 година (четврток)
9:30-15:30 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

 

          Воспоставувањето коректни односи со вработените не е воопшто едноставно, особено кога се работи за организација со поголем број вработени, каде степенот на директна контрола е помал. Меѓутоа, за исполнување на барањата од оваа област, потребно е воспоставување процедури за секој домен засебно, поставување правила за работење, почитување на законските одредби и одредување начини за одржување и унапредување на човечкиот потенцијал во компанијата. Работодавачот утврдува многу од условите за работа. Условите за работа во голема мера влијаат на квалитетот на животот на работниците и нивните семејства и, исто така на економскиот и социјалниот развој. Систематизацијата на работните места се однесува на сите правни гаранции и организациските политики и процедури за намалување или губење на приходи во случај на повреда на работа, болест, породилно отсуство, старост и инвалидитет.
 
Целта на семинарот е да се разработат темите кои се однесуваат на:

- Подготвителни активности од страна на компанијата;
- Запознавање на раководството на компанијата со барањата на стандардите, целите и очекуваните ефекти, како и со предлог-програмата за воспоставување на системот;
- Анализа на моменталната состојба во компанијата преку ревизија на организациската структура;
- Систематизација на работни места;
- Интерна и екстерна документација;
- Анализа на процесите на работа;
- Начинот на спроведување на активностите;
- Начинот на работа на менаџментот;
- Вреднување на работата;
- Индикатори за мерење на работата;
- Унапредување и системски мерки.


Програма на семинарот:


Дел 01/3:
Работни места, вреднување и унапредување:

- Одговорности и овластувања, систематизација на работата;
- Типови на работни места и модификација на содржината;
- Идентификација на секвенционални овластувања;
- Креирање на организациона структура (матрична, хиерархиска, процесна и слично);
- Потреби на вработените во рамките на работното место;
- Што претставува вистинска мотивација за вработените;
- Договор за вработување на (не)определено време;
- Мотивација, ефикасност и ефективност;
- Разбирање на потребите и желбите на вработените;
- Начинот на планирање на работата;
- Создавање на лојалност;
- Систем на награди/казни во корелација со систематизацијата.

Дел 02/3:
Имплементација на принципи во однос на систематизацијата:

- Принцип на законитост во работењето и принцип на еднаков третман на вработените;
- Принцип на професионално однесување:
  Принцип на професионално однесување;
  Принцип на заемна доверба и соработка;
  Мирно решавање на споровите;
  Принцип на управување на вршење на лични работи;
   Непотребно задржување во меѓупроцесни чекори.
- Принцип на извршување на работните задачи;
- Принцип на економично користење на средствата;
- Принцип на усовршување на работењето;
- Користење на дигитални и интернет алатки.

Дел 03/3:
Некои од придобивките од воведувањето систем за вреднување:

- Финансиските придобивки откриваат можности да се задржи и зголеми уделот на пазарот и намалување на трошоците;
- Управување со синџирот на набавки - подобрени и транспарентни односи со добавувачите;
- Операции - се идентификуваат можностите за зголемување на ефикасноста и намалување на отпадот;
- Човечки ресурси – подобрување на здравјето на вработените, задоволство, продуктивноста и задржување на вработените;
- Маркетинг -  свест за брендот, позиционирање, углед, транспарентност и кредибилитет;
- Продажба - зголемено задоволство на клиентите и нивно задржување;
- Ризик - намален ризик преку сеопфатно управување со ризикот;
- Односи со инвеститори - обезбедување информации, клуч за сегашните и потенцијалните инвестициски одлуки.


Целна група
Управителите/раководителите на секторите за човечки ресурси во компаниите, вработените во компаниите на раководни позиции, како и за сите заинтересирани чиј предмет на работење е поврзан со темите на семинарот, како и за сите оние кои во своите компании и институции сакаат да ги подобрат и да ги унапредат техниките на  ефективно и ефикасно работење, да се информираат со последните актуелности и новини во рамките на креирање на систематизацијата, како и извршните асистенти и раководители кои имаат директно учество во процесот на планирање на ресурси (човечки, технички и останати).

Предавач:
- Михаил Китановски
, интернационален бизнис и менаџмент консултант во 25 земји, со 22-годишно искуство за повеќе од 600 клиенти и воедно управител на „Д2ЕМ КОНСАЛТИНГ“ ДООЕЛ – Скопје.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручек и освежување и
- сертификат за присуство на семинарот.

Краен рок за пријавување: 20.11.2018 година.     


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk

Контакт: Михајло Донев
Тел: ++ 389 2 3244067
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: mihajlo@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права