19.02.2019 (Тренинг обука)
ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ

21.02.2019 (Семинар)
НОВ ЗАКОН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

22.02.2019 (Семинар)
Еднодневен семинар: СИСТЕМАТИЗИРАЊЕ НА РАБОТНИ МЕСТА - ЕФИКАСНА КОМУНИКАЦИЈА ВНАТРЕ ВО КОМПАНИЈАТА И МОТИВАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ -

25.02.2019 (Работилница)
Правна заштита на правните субјекти преку правилно утврдување и уредно исполнување на договорните обврски во домашниот и во надворешниот промет

26.02.2019 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО ПРОИЗВОДСТВОТО

26.02.2019 (Семинар)
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЕРГОНОМИЈАТА И НЕЈЗИНАТА УЛОГА ВО БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ

27.02.2019 (Тренинг обука)
ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА УСПЕШНОСТ ПРЕКУ ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА КОМУНИКАЦИЈА

28.02.2019 (Семинар)
ЗАТВОРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊА - ИСПОЛНУВАЊЕ, КОМПЕНЗАЦИЈА, ОТПУШТАЊЕ ДОЛГ, НОВАЦИЈА, ЗАСТАРЕНОСТ, ЦЕСИЈА, ЗАСМЕТУВАЊЕ НА ИСПОЛНУВАЊЕ, ДОГОВОР ЗА ФАКТОРИНГ

03.03.2019 (Советување)
ГРАДЕЊЕ СИЛНИ ОРГАНИЗАЦИСКИ ТИМОВИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДИЗВИЦИ НА РАБОТНОТО МЕСТО

12.03.2019 (Семинар)
НОВ ЗАКОН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - НОВИ ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

15.03.2019 (Академија)
АКАДЕМИЈА ЗА ПРОДАЖНИ ВЕШТИНИ -SALES ACADEMY-

21.03.2019 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ МАТЕРИИ И ОПАСЕН ОТПАД, СОБИРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ, СКЛАДИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ, ГОРЕЊЕ, КРИТИЧКИ ТОЧКИ И „CASE STUDY“

01.04.2019 (Бизнис средби)
БИЗНИС СРЕДБИ ВО ХАНОВЕР, СР ГЕРМАНИЈА, ОД 1 ДО 4 АПРИЛ 2019 ГОДИНА

11.04.2019 (Бизнис средби)
Mеѓународни деловни средби за стартап, мали и средни компании од Источна Европа во Диселдорф, Германија

Бизнис-настани

20.09.2018 - 21.09.2018


Семинар Стопанска комора на Македонија,  Македонија

ОБУКА ЗА ДЕЛОВНИ АСИСТЕНТИ И ФИНАНСИСКИ АДМИНИСТРАТОРИ, АРХИВСКО И КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОТОК НА ДОКУМЕНТИ, ИНТЕРНА И ЕКСТЕРНА КОМУНИКАЦИЈА ВО КОМПАНИЈАТА


Дводневна обука за:

ДЕЛОВНИ АСИСТЕНТИ И ФИНАНСИСКИ АДМИНИСТРАТОРИ, АРХИВСКО И КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОТОК НА ДОКУМЕНТИ, ИНТЕРНА И ЕКСТЕРНА КОМУНИКАЦИЈА ВО КОМПАНИЈАТА

20-21 септември 2018 година
10:00-15:30 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

 

          Со Законот за архивски материјал, се доуредуваат определени прашања кои се однесуваат на канцелариското работење, движењето на документите во институцијата, архивското работење, скенирање на документите директно во деловодникот, како и распределувањето на документите по вработени во институциите.

Целта на обуката е да се разработат темите кои се однесуваат на деловен асистент и финансиски администратор:

• Интерна и екстерна комуникација во компанијата;
• Одговорности и овластувања и клучни функции;
• Комуникациски вештини на деловен асистент;
• Управување (чување и складирање) на документацијата во својата канцeларија и во   канцeларијата на врвното раководство;
• Креирање дописи за потребите на компанијата пред проверката од врвно   раководство.

          Проток на документи претставува една од клучните теми на овој семинар, во функција на реализација на вертикална и хоризонтална комуникација (интерно во компанијата), како и во рамките на реализацијата на главните процеси за реализација на производот/услугата, начинот на креирање на интерактивни планови за распределување и нивелација на ресурси, како и потребните вештини и техники во деловната администрација.
          Усогласеноста помеѓу рачното водење на деловодникот и е-деловодник, како и водење на останатата пропратна документација по однос на канцелариското и архивско работење, согласно Упатството за начинот на одбележување на документите со рокови на нивно чување, водењето попис на документи, начинот на нивно водење и во кои случаи се применува водењето на интерна доставна книга и сите останати помошни книги.

Програма на обуката:

Улогата на деловниот асистент во канцелариското и архивското работење
• Одговорности и овластувања на деловен асистент;
• Процес на управување, заштитата, чувањето, користењето и обработката на   документи и записи;
• Заштита на работна документација како приоритетна задача, преку поголема   контрола и врз канцелариското  работење;
• Управување на архивскиот и документарен материјал на јавен архивски и   документарен материјал и приватен  архивски документарен материјал;
• Комуникациски вештини на деловен асистент;
• Обезбедување на конзистентност веродостојност, целовитост и употребливост како основни карактеристики на документот/записот;
• Конвенционален и неконвенцијален архивски и документарен материјал;
• Управување на документи кои се од клучна важност за врвно раководство;
• Процес на пренесување на архивскиот материјал од физички и аналогни облици во електронски облик.

Интерна комуникација и структура во канцелариското и архивското работење
• Прегледување и распоредување на документ/запис;
• Заведување на документот/записот;
• Доставување на документот/записот во работа;
• Административно-техничко обработување на документот/записот, испраќање на    документот/записот;
• Разведување и класифицирање на документот/записот;
• Одлагање на решениот документ/запис во писарницата;
• Евидентирање (попис и опис) на архивскиот материјал;
• Категоризација на архивскиот материјал;
• Попишување на документарниот материјал - изминат рокот за чување;
• Заштита, обезбедување и користење на архивскиот и документираниот материјал во соодветен простор и стандардна опрема.

Проток на документи во и надвор од компанијата (екстерна комуникација)
• Сортирање во документи и записи (регистри на документацијата);
• Управување (чување и складирање) на документацијата во својата канцеларија   и   во канцеларијата на генералниот директор;
• Квалитативно управување на домашните дописи и странските дописи за   потребите   на компанијата;
• Чување на документи/записи во изворен облик во кој се креирани, испратени,   примени и архивирани, облик со кој изворната содржината не се менува;
• Имплементација на процедура за контрола на документи и контрола на записи;
• Креирање план за реконструкција и обнова на податоците во случај на   хаварија;
• Правилник за кадровски, технички и просторни услови за работа;
• Упатство за начинот на одбележување на документите со подолги рокови на користење.

Проток на приватен архивски и документарен материјал
• Процес на управување на приватен документиран материјал во посед на приватни   правни и физички лица;
• Обврски на имателите на приватен архивски и документарен материјал;
• Вршење и определување на начинот на приемот, прегледувањето и распоредувањето на   материјалот;
• Промет со приватен архивски материјал;
• Истражување, размена и изнесување на архивски материјал;
• Процес на реализација на документиран центар, прием и  времено чување на     приватен архивски и документарен материјал.

Целна група:

- извршните асистенти и раководители кои имаат директно учество во процесот на планирање на ресурсите (човечки, технички и останати);
- директорите/раководителите на секторите за нормативно-правни работи во компаниите, вработените во компаниите задолжени за архивско и канцелариско работење, како и за сите заинтересирани субјекти чиј предмет на работење е поврзан со темите на обукаѕа, како и за сите оние кои во своите компании и институции сакаат да ги подобрат и да ги унапредат техниките на  канцелариското и архивското работење, да се информираат со последните актуелности и новини во Законот за архивски материјал, како и да започнат со водење електронска архива (водење на е-деловодник).

Предавачи:

- м-р  Валентина Тодоровска, управител на друштвото „Акаунтинг Солушнс Валентина“ ДООЕЛ - Скопје, со 25 години работно искуство во областа на архивското и канцелариското работење и специјалност во областа на финансиски менаџмент;
- Михаил Китановски, интернационален бизнис и менаџмент консултант во 25 земји, со 23 години искуство за повеќе од 600 клиенти и воедно управител на „Д2ЕМ КОНСАЛТИНГ“ ДООЕЛ – Скопје.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручек и освежување и
- сертификат за присуство на семинарот.

Последен рок за пријавување:  14.9.2018 година.


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk

Контакт: Михајло Донев
Тел: ++ 389 2 3244067
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: mihajlo@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права