28.05.2018 (Семинар)
ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ

29.05.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: ПЛАТА И ДОДАТОЦИ НА ПЛАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС

29.05.2018 (Семинар)
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВOТО ЗА БЕЗБЕДНА И ЗДРАВА РАБОТНА СРЕДИНА (Законска регулатива на БЗР во Р.Македонија)

29.05.2018 (Семинар)
Организација на логистичка поддршка, контрола на работните активности и планови, управување со call центри, телефонска продажба и cold calls, агентска продажба и унапредување на комуникациски канали

30.05.2018 (Семинар)
ЕМПАТИЧНА ПРОДАЖБА - Нова перспектива на продажбата

30.05.2018 (Форум)
Бизнис форум: Франција – Балкан 2018-30.05-01.06.2018, Белград

31.05.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:ОПТИМИЗАЦИЈА НА ЗАЛИХИ – МОДЕЛИ НА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАЛИХИ

31.05.2018 (Инфо сесија)
ЈАВНО-ПРИВАТЕН ДИЈАЛОГ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТИВАТА И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НАДЗОР НАД ПАЗАРОТ

11.06.2018 (Саем)
САЕМ ЗА ГРАДСКО ПЛАНИРАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ И ГРАДСКА ЧИСТОТА „TECMA 2018“

11.06.2018 (Семинар)
АНАЛИЗА НА МРЕЖНИОТ СООБРАЌАЈ СО ПОМОШ НА АЛАТКАТА WIRESHARK

12.06.2018 (Семинар)
ДИГИТАЛЕН ПР – КРЕИРАЊЕ ВЕСТИ СО ВРЕДНОСТ

12.06.2018 (Бизнис средби)
БИЗНИС СРЕДБИ во рамки на "CeBIT", 12-15 јуни 2018 Хановер, Германија

12.06.2018 (Форум)
„MINEX EUROPE 2018“- 3. ЕВРОПСКИ ФОРУМ ЗА РУДАРСТВО И ИСТРАЖУВАЊЕ - 12-14.06.2018 СКОПЈЕ

13.06.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар:RBT-RISK BASED THINKING - УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА АНАЛИЗИ/РАЗМИСЛУВАЊА ЗА МОЖНИ РИЗИЦИ

19.06.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби „ЕНЕГРА 2018“ 21 јуни 2018 Сараево, БиХ

20.06.2018 (Семинар)
Судски спорови кои произлегуваат од постапките пред управните органи поврзани со Законот за приватизација на градежно земјиште, Законот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти и Законот за денационализација

21.06.2018 (Семинар)
Eднодневен семинар:ЈАВНИ НАБАВКИ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ - КОНЦЕПТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ДОВЕРБАТА И ТРАНСПАРЕНТНОСТА ВО ЦЕЛИОТ СИСТЕМ, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА НОВИНИТЕ ВО НАЦРТ-ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

21.06.2018 (Семинар)
СОВРЕМЕНИ ТРАНСПОРТНИ ЛОГИСТИЧКИ СИСТЕМИ И РЕШЕНИЈА

07.11.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби ЈИЕ ИТ САМИТ 7-9 ноември 2018 Нови Сад, Србија

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

26.12.2017


Актуелно  

ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС ЗА 2018 ГОДИНА ПРЕД МАКЕДОНСКАТА ЕНЕРГЕТСКА АСОЦИЈАЦИЈА (МЕА)


Македонската енергетска асоцијација (МЕА), на 26.12.2017 година, го разгледуваше Енергетскиот биланс за 2018 година. Енергетскиот биланс е индикативен плански документ и во истиот се прикажуваат потребите од вкупните количества на енергија и од одделни видови енергија во земјата и можностите за нивно обезбедување со производство од домашните капацитети и од увоз.

 

Во 2018 година се предвидува дека потрошувачка на финална енергија ќе изнесува 1986.7 ktoe, што претставува зголемување за 2,7% во однос на потрошувачката на финална енергија во 2017 година. Во поглед на потрошувачката на енергенти, нафтените продукти остануваат со најголемо учество од 51,5% (1022 ktoe), електричната енергија со 28% (556.2 ktoe), биомасата со 10,5% (209.6 ktoe) и јаглените со 5,3% (106.1 ktoe). Сообраќајот го има приматот на секторот со најголема потрошувачка. Неговата потрошувачка во 2017 година се предвидува да биде 775.6 ktoe што е 39% од вкупната потрошувачка на финална енергија, а по него следуваат секторот индустрија со 534.7 ktoe (27%), секторот домаќинство со 509.1 ktoe (26%), комерцијалниот и услужниот сектор со 105.7 ktoe (5%), земјоделството со 23 ktoe (1%) и неенергетски потреби со 38.6 ktoe (2%).

Предвидените потреби од енергија за 2018 година се проектирани на 2645 ktoe што е намалување за 2% во однос на 2017 година. Споредено со 2017 година, најголем пораст се забележува кај природниот гас од 14%, како резултат најмногу на најавите за зголемено производство од „ТЕ-ТО“. Во 2018 година се предвидува нафтените продукти да  учествуваат со 39% (1049.5 ktoe), а јаглените 31% (837.7 ktoe). Исто така, се предвидува, биомасата да учествува со 8% (209.5 ktoe), природниот гас со 9% (240.3 ktoe), хидро енергијата 4% (109.8 ktoe), а ветерната (8.8 ktoe), геотермалната (6 ktoe), биогасот (3.6 ktoe) и соларната енергија (2.1 ktoe) со нешто над 0% учество. Нето увозот на електрична енергија учествува со 8% (257 ktoe).

Производството на електрична енергија на ниво на генератор во Република Македонија во 2018 година се предвидува да биде 5766 GWh, што е за 3% повисоко во однос на 2017 година.

За 2018 година се предвидени 292.947.000 Nm3 природен гас, од кои  244.042.000 Nm3 е предвидено да бидат потрошени за производство на електрична и топлинска енергија. За финална потрошувачка се предвидени 47.425.000 Nm3, од кои 39.949.000 Nm3 се за индустријата, 7.084.000 Nm3 за комерцијалниот и услужниот сектор, 190.000 Nm3 за сообраќајот и 202.000 Nm3 за домаќинствата.

Во 2018 година се прогнозира речиси иста потрошувачка на нафтени продукти како и во 2016 година, односно прогнозирано е таа да изнесува 1049.5 ktое. Вкупно 1211.5 ktое се очекува да се обезбедат од увоз, од кои 162.6 ktое се наменети за извоз. За енергетски трансформации, во термоелектраните на јаглен  за потпала и поддршка во просецот на согорување, е предвидено да се употребат 26 ktое, додека останатите 1022.4 се предвидува да се употребат за финална потрошувачка во секторите.

Вкупно 5486.5 kt од кои 5387.1 kt лигнит, 76 kt суб-битоминозен јаглен (увозен лигнит со повисока калорична вредност), 22.1 kt кокс се предвидува да се потрошат во 2018 година. Потрошувачката на јаглен за енергетски трансформации се очекува да биде околу 5132.2 kt, количество што е наменето за производство на електрична енергија.

Вкупните потреби од биомаса се предвидува да бидат 1153.7 илјади m3 огревно дрво, 46.6 kt дрвени отпадоци, брикети и пелети и 30.6 илјади m3 дрво од овошни насади или друг вид на растителни отпадоци. Од вкупните количини на огревно дрво 1104.3 илјади m3 се предвидуваат да се потрошат во секторот домаќинства, 16.6 илјади m3 во индустријата, 8 илјади m3 во секторот земјоделство и 24.9 илјади m3 во останатите сектори. Од категоријата  дрвени отпадоци, брикети и пелети, 35.5 kt се наменети за домаќинствата, а останатите за индустријата, а од категоријата дрво од овошни насади или друг вид на растителни отпадоци вкупната количина е наменета за домаќинствата.

Во 2018 година, предвидено е производство на топлина од 2026 ТЈ што е пониско од потрошувачката во 2017 година. Од овие потреби, 1428 ТЈ се предвидени за домаќинствата, 469 ТЈ за комерцијалниот и услужниот сектор, 129 ТЈ за индустријата и 315 ТЈ се загуби.

Перо Авакумовски 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права