Sertifikuar me ISO 9001:2015

Oda ekonomike e Maqedonisë – Odë e pare e Republikës së Maqedonisë, e çertifikuar me standardin ISO 9001:2015

Oda ekonomike e Maqedonise – Ode e pare e Republikes se Maqedonise, e certifikuar me standardin ISO 9001:2015, nga ana e British Standards Institution (BSI)

Oda ekonomike e Maqedonise ne vitin 2008 filloi zbatimin e kerkesave qe dalin nga standardi nderkombetar ISO 9001: 2008 dhe e njejta e perfundoi me sukses certifikimin nga ana e trupit te certifikuar me renome, te njohur nderkombetarisht, BSI (British Standards Institution). Oda, duke ndjekur risite ne punen me menaxhimin e cilesise, si institucion ne Republiken e Maqedonise, i cili e njeh rendesine, patjetersueshmerine  dhe perfitimet nga sistemi inicijal per menaxhimin me cilesi, vazhdoi me zbatimin e aplikimit te te gjitha aktiviteteve te reja ne perputhje me kete standard, duke i aplikuar ne punen e perditshme. U tregua dhe u vertetua se nje sistem mire i zhvilluar dhe i mirembajtur per menaxhimin  me cilesine ka kontribut pozitiv ne dhe per realizimin e qellimeve ne punen e Odes, duke permiresuar:
• kenaqesine dhe besimin ne mesin e anetareve dhe shfrytezuesve te sherbimeve te Odes;
• rezultatet e pergjithshme dhe aftesite e te gjithe te punesuarve ne Ode;
• cilesine e sherbimeve te Odes;
• produktivitetin e punes;
• reduktimin e gabimeve ne pune;
• racionalizimin dhe reduktimin e shpenzimeve ne pune dhe te ngjashme.

Pikerisht kjo ndihmoi orvatjen e Odes qe te jete dhe te mbetet institucion udheheqes per biznes ne vend, e cila permes profesionalizmit, analizes dhe transparences se kuadrit dhe eksperteve te vet, me te cilet bashkepunon ne krijimin e informacionit dhe analizave ekonomike, suksesshem dhe me cilesi i mban relacionet me kompanite anetare te saj dhe te gjithe partneret, sic jane institucionet shteterore, shoqatat e biznesit, mediat dhe bashkepuntoret tjere ne vend dhe jashte vendit. Me zbatimin e revizionit te standardit, Oda ekonomike e Maqedonise u be e para Ode dhe ne pergjithesi institucioni i pare ne Republiken e Maqedonise, i cili proceset e tij operative i pershtate me kerkesat e standardit te ri ISO 9001:2015 .

Ndryshimet e fundit jane pjese e evolucionit te vazhdueshem te ketyre standardeve, dhe te njejtat adresojne zgjidhje te ceshtjeve kyce, te tilla si: rritja e bizneseve te sherbimeve, perdorimi i gjere i standardeve per me shume sisteme per menaxhimin brenda institucionit, integrim te cilesise ne zhvillimin e biznesit, si dhe lehtesim te zbatimit te pergjithshem te standardeve . Ky sistem, i cili eshte certifikuar nga BSI (British Standards Institution), tregon gatishmerine e Odes per te perdeftuar se si punohet ne institucion ku zbatohen principet ne sistem te pjekur per menaxhimin e cilesise dhe ku demonstrohet angazhimi i forte dhe perpjekja e udheheqesise dhe te gjithe ekipes qe vazhdimisht te permiresoje punen e Odes, tani edhe ne perpudhtje me revizionin e standardit ISO 9001: 2015, e ne interes per vete institucionin, per kompanite dhe per te gjitha palet e interesuara.

Sertifikate

 Kontakte:
Oda ekonomike e Maqedonisë
Rr.Dimitrie Cupovski,13
1000 Shkup
Kontakt persononi: Emilija Todorovska
tel: ++ 389 2 3244047
fax:++ 389 2 3244088
e-mail: emilija@mchamber.mk

 

Anetari i shkelqyer mbrojtes

Mbrojtes Anetaret Premium

Anetaret mbrojtes

Argjend anetaret mbrojtes

Partneret

Institucionet e shtetit

Institucionet nderkombetare

@2008 Oda Ekonomike e Maqedonisë, të gjitha të drejtat e rezervuara