19.04.2018 (Конференција)
ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА ПОМЕЃУ БИЗНИС ПАРТНЕРИТЕ ПРЕКУ УНАПРЕДУВАЊЕ НА АРБИТРАЖНОТО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ - АРБИТРАЖАТА ДЕНЕС: ИНИЦИЈАТИВИ И МОЖНОСТИ-

20.04.2018 (Семинар)
Подобрување на репутацијата и имиџот на компанијата преку брзо и ефикасно решавање на жалби, поплаки и неусогласен производ, системски решенија, вештини и решавање на конфликтни ситуации интерно во компанијата и према купувачите

20.04.2018 (Конференција)
Конференција на тема: „Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија со цел подобрување на нивната соработка со странските инвеститори“ - Можности и предизвици-

23.04.2018 (Работилница)
ВОВЕД ВО РЕЛАЦИОНИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ

23.04.2018 (Семинар)
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЗОР НА ДОКУМЕНТИРАН СИСТЕМ НА ИНФОРМАЦИИ ВО КОМПАНИЈАТА И ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

24.04.2018 (Семинар)
МЕНАЏИРАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ (TIME MANAGEMENT)

24.04.2018 (Советување)
Вработување согласно одредбите на Законот за работните односи, разлики помеѓу вработувањето на кандидатите според Законот за работните односи и Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административните службеници

26.04.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: Измени во подзаконската регулатива во областа на противпожарната заштита

26.04.2018 (Инфо сесија)
Инфо сесија на тема: Развојни насоки на програмите за советодавни услуги во земјоделието за подобрување на локалната економија

27.04.2018 (Семинар)
ЕФИКАСНИ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИИ СО ФОКУС НА ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ И СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

30.04.2018 (Семинар)
ПРАВНА ПРИРОДА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ И ШПЕДИЦИЈА, ПРАВА И ОБВРСКИ НИЗ ПРИЗМАТА НА СУДСКАТА ПРАКСА И ВИДОВИ ДОКАЗИ

30.04.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:БАРАЊА НА СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА, СПОРЕД БАРАЊАТА НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ISO 50001:2011 ENERGY MANAGEMENT SYSTEM (ENMS)

08.05.2018 (Бизнис средби)
Конференција и меѓународни деловни средби „FUTURE OF BUILDING“ 8-9 мај 2018 година, Виена, Австрија

29.05.2018 (Семинар)
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВOТО ЗА БЕЗБЕДНА И ЗДРАВА РАБОТНА СРЕДИНА (Законска регулатива на БЗР во Р.Македонија)

30.05.2018 (Форум)
Бизнис форум: Франција – Балкан 2018-30.05-01.06.2018, Белград

Бизнис-настани

23.04.2018 - 24.04.2018


Семинар Стопанска комора на Македонија,  Македонија

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЗОР НА ДОКУМЕНТИРАН СИСТЕМ НА ИНФОРМАЦИИ ВО КОМПАНИЈАТА И ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ


Дводневен семинар на тема:

„Организација и надзор на документиран систем на информации во компанијата и примена на Законот за архивско работење преку практични примери за прием, прегледување, сортирање во хартиена обвивка, заведување во деловодник, распоредување, доставување и движење на документите внатре во организацијата, согласно планот на архивски знаци, листата на архивски материјал и листата на документарен материјал со рокови за негово чување“

23 и 24 април 2018 година (понеделник и вторник)
10:00-15:30 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 3 на  3-ти кат

          Со управувањето со документираниот систем, надзорот и организацијата, како и со  Законот за архивски материјал, се доуредуваат определени прашања кои се однесуваат на канцелариското работење, движењето на документите во институцијата, архивското работење, скенирање на документите директно во деловодникот, како и распределувањето на документите по вработени во институциите.
Целта на семинарот е да се разработат темите кои се однесуваат на усогласеноста помеѓу рачното водење на деловодникот и е-деловодник, како и водење на останатата пропратна документација по однос на канцелариското и архивско работење, согласно Упатството за начинот на одбележување на документите со рокови на нивно чување, водењето попис на документи, начинот на нивно водење и во кои случаи се применува водењето на интерна доставна книга и сите останати помошни книги.

Програма на семинарот:

• Процедура за организација на документирана информација;
• Систематизација на документи и записи;
• Заштита на податоци (електронски и во печатена форма);
• Процес на повлекување на документирани информации согласно Законот за   заштита на информации;
• Закон за архивски материјал;
• Управување со влезни и излезни документи;
• Разлика помеѓу работење во/со архива и писарница;
• Потребни организациони вештини: перцепција, кредибилитет, контрола,   комуникација;
• Начини на комуникација во контекст на документирана информација;
• Надзор и управување со т.н. последна верзија на важечка  документација;
• Вештина за интегрирање и следливост на документи;
• Резолуција на документи во рамките на канцелариското работење;
• Методологија за подобрување на корпоративните односи во рамките на   документираниот систем во компанијата;
• Деловната комуникација преку докуменитрана информација;
• Интерперсонални односи на организацијата и позиција на  административниот кадар;
• Приватен  архивски  и  документарен материјал;
• Организација и надзор на документиран систем;
• Упатството за начинот и техниката на постапување со архивскиот и   документарниот материјал во канцелариското и архивското работење;
• Интерни состаноци во врска со арxивското работење;
• Уредба за канцелариско и архивско работење;
• Правилник за кадровски, технички и просторни услови за работа на   документарните центри;
• Упатството за начинот на одбележување на документите со подолги   рокови на користење;
• Водење на електронска архива (е-деловодник);
• Усогласеност помеѓу рачно водење на деловодник и е-деловодник (нивна   паралела);
• Канцелариско работење;
• Движење на документите;
• Архивско работење;
• Скенирање директно во деловодникот;
• Распределување на документите по вработен;
• Дефинирање на сопствени независни категории и поткатегории;
• Водење попис на документи, начин на водење и во кои случаи се   применува водењето на интерна доставна книга и сите останати помошни   книги (книга за место, книга за пошта);
• Интерна доставна книга.
 
Целна група:
Директорите/раководителите на секторите за нормативно-правни работи во компаниите, вработените во компаниите задолжени за архивско и канцелариско работење, како и за сите заинтересирани субјекти чиј предмет на работење е поврзан со темите на семинарот, како и за сите оние кои во своите компании и институции сакаат да ги подобрат и да ги унапредат техниките на  канцелариското и архивското работење, да се информираат со последните актуелности и новини во Законот архивски материјал, како и да започнат со водење електронска архива (водење на е-деловодник).

Предавачи:

- м-р Валентина Тодоровска, управител на друштвото „Акаунтинг Солушнс Валентина“ ДООЕЛ - Скопје, со 25 години работно искуство во областа на архивското и канцелариското работење и специјалност во областа на финансиски менаџмент и
- Михаил Китановски, интернационален бизнис и менаџмент консултант во 20 земји, со 22-годишно искуство за повеќе од 600 клиенти и воедно управител на „Д2ЕМ КОНСАЛТИНГ“ ДООЕЛ – Скопје.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручек и освежување и
- сертификат за присуство на семинарот.

Краен рок за пријавување:18.4.2018 година.


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk

Контакт: Михајло Донев
Тел: ++ 389 2 3244067
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: mihajlo@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права