ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Нови прописи
   


-10.09.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ДОНИРАЊЕ НА ВИШОК ХРАНА
Според Известувањето на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со Законот ќе се регулира донирањето на вишокот на храна. Целта на Законот е воспоставување на механизми и критериуми за регулирање на а ...

12.09.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ПОРАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТА
Со Предлог – законот се обезбедува поддршка од државата за компаниите кои ќе ги зголемат платите на своите вработени во износ од најмалку 600 до најмногу 6.000 денари над досегашните примања.Во однос на зголемениот надом ...

12.09.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ДАНОК НА МОТОРНИ ВОЗИЛА
Со Предлог - законот се уредува данокот на моторни возила наменети за употреба на територијата на Република Северна Македонија, во поглед на настанувањето, пресметувањето и плаќањето на данокот на моторни воз ...

13.09.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНИ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Според Известувањето на Министерството за внатрешни работи отпочнат е процесот на подготовка на следните предлог – закони: Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето; Предлог на закон за измену ...

13.09.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНИ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
Според Известувањето на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство отпочнат е процесот на подготовка на следните предлог – закони:- Предлог - закон за изменување и дополнување на закон за сточарство;- Пре ...

10.09.2019
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ, објавени во „Службен весник на РСМ“ бр. 183 од 5 септември 2019 година
Врз основа на член 65, член 74, член 90, член 116, член 188, член 215, член 226 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 17 ...

10.09.2019
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, објавени во „Службен весник на РСМ“ бр. 183 од 5 септември 2019 година
Врз основа на член 14 став 1 точка ж, член 27 став 9 и член 190 став (4) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15 ...

11.09.2019
НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр. 184 од 6 септември 2019 година
Врз основа на член 23-б став 12 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13, 97/15, 129/15, ...

11.09.2019
ДОНЕСЕН ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН, ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ (*), објавен во „Службен весник на РСМ“ бр. 184 од 6 септември 2019 година
Врз основа на член 36 став 9 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесеПРАВИ ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје