19.02.2019 (Тренинг обука)
ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ

21.02.2019 (Семинар)
НОВ ЗАКОН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

22.02.2019 (Семинар)
Еднодневен семинар: СИСТЕМАТИЗИРАЊЕ НА РАБОТНИ МЕСТА - ЕФИКАСНА КОМУНИКАЦИЈА ВНАТРЕ ВО КОМПАНИЈАТА И МОТИВАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ -

25.02.2019 (Работилница)
Правна заштита на правните субјекти преку правилно утврдување и уредно исполнување на договорните обврски во домашниот и во надворешниот промет

26.02.2019 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО ПРОИЗВОДСТВОТО

26.02.2019 (Семинар)
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЕРГОНОМИЈАТА И НЕЈЗИНАТА УЛОГА ВО БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ

27.02.2019 (Тренинг обука)
ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА УСПЕШНОСТ ПРЕКУ ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА КОМУНИКАЦИЈА

28.02.2019 (Семинар)
ЗАТВОРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊА - ИСПОЛНУВАЊЕ, КОМПЕНЗАЦИЈА, ОТПУШТАЊЕ ДОЛГ, НОВАЦИЈА, ЗАСТАРЕНОСТ, ЦЕСИЈА, ЗАСМЕТУВАЊЕ НА ИСПОЛНУВАЊЕ, ДОГОВОР ЗА ФАКТОРИНГ

03.03.2019 (Советување)
ГРАДЕЊЕ СИЛНИ ОРГАНИЗАЦИСКИ ТИМОВИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДИЗВИЦИ НА РАБОТНОТО МЕСТО

12.03.2019 (Семинар)
НОВ ЗАКОН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - НОВИ ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

15.03.2019 (Академија)
АКАДЕМИЈА ЗА ПРОДАЖНИ ВЕШТИНИ -SALES ACADEMY-

21.03.2019 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ МАТЕРИИ И ОПАСЕН ОТПАД, СОБИРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ, СКЛАДИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ, ГОРЕЊЕ, КРИТИЧКИ ТОЧКИ И „CASE STUDY“

01.04.2019 (Бизнис средби)
БИЗНИС СРЕДБИ ВО ХАНОВЕР, СР ГЕРМАНИЈА, ОД 1 ДО 4 АПРИЛ 2019 ГОДИНА

11.04.2019 (Бизнис средби)
Mеѓународни деловни средби за стартап, мали и средни компании од Источна Европа во Диселдорф, Германија

HALAL

HALAL

ХАЛАЛ-термини

• ХАЛАЛ е арапски термин кој значи “ ДОЗВОЛЕНО”!
• ХАЛАЛ храна е храна, која ги вклучува и пијалоците дозволени за конзумирање во согласност со исламските принципи, а која подразбира  одреден начин на одгледување, начин на припрема и начин на јадење;
• ХАЛАЛ квалитет е збир на карактеристики на производите или услугите, кои се во согласност со исламските принципи и кои исполнуваат вредности/атрибути на квалитет и како такви се допуштени на муслиманите за користење и конзумирање;
• ИСЛАМСКИ ПРАВИЛА/ПРИНЦИПИ-Шеријатски прописи се правни норми кои се содржани во Куранот, света книга на муслиманите, и праксата Сунннет, која  го опишува животот и делото на Мухамед;
• ХАЛАЛ  производ е производ кој е дозволен  согласно исламските принципи;
• ХАРАМ производ е производ  кој не е дозволен  согласно исламските принципи. Забранет е  алхохол и негови деривати; свинско месо, месо од месождери, змии, кучиња, мајмуни; овошје кое е ферментирано до момент на  создавање алхохол;
• МЕШБУХ, производ кој е сомнителен согласно исламските принципи;
• ЗАБИХА, животно заклано согласно исламските правила;
• ТЕСМИЈА, изговарање на  зборовите “Бисмилахи Алаху Екбер”, пред да се изврши чинот на колење на животното;
• ЏИЛАЛА, нечистотии (како измет) кои може да доспеат  во храната за животни;

Барања за ХАЛАЛ храна
Потекло на храната-храна од животинско потекло
• Халал животни: домашни животни, како говеда, бикови, овци,кози, деви, кокошки, гуски, патки и мисирки; риби со крлушти,шкампи, јајца од риби и нивни производи; животни неграбливци како елен, антилопа, диви говеда;птици неграбливки како голуб,врабец,препелица, фазан, ној идр.
• Не Халал животни : свињи, кучиња, животни кои не се заклани во името на Алах; животни кои не се заклани во согласност со исламските правила; умрени животни; животни со долги истакнати заби или кљови, кои се користат за убивање на плен или во самоодбрана, како што се мечки, слонови, мајмуни, волци, тигрови, пантери, шакали, лисици, верверици, куни, ласици, кртици, крокодили, алигатори; птици грабливки со ости канџи, како јастреб, сокол, орел, гавран, чавка, сова; штетни и отровни животни  како штакори, стоногалки, шкорпиони, змии, оси, глувци; магариња и мулиња; животни кои се сметаат за одбивни како што се гуштери, полжави, кукци и нивни ларви; животни  кои согласно исламските принципи е забрането да се убиваат, а тоа се пчели, клукајдрвци и мравки; било кој состав кој потекнува од животни кои не се  халал; халал животни кои се хранат со не халал храна; сите опасни  и отровни водени животни кои се штетни по здравје; сите водоземци;

Крв и други состојци од човечко или животинско потекло
• Сите видови на крв и производи од крв не се халал; било кои состојки кои се дел од човечко тело или се продукт на екскреција на човек или животно, како урина, постелка, измет,повраќаница, гној, сперма, јајни клетки  и др. не се халал;
Потекло на храната-храна од растително потекло
• Растенијата  и нивните производи се халал, со исклучок на отровни и штетни билки, освен ако отровниот и штетен материјал се отстрани;

Правила за халал колење
1.Барања за животни  наменети за колење
2.Барања за лица кои го извршуваат чинот на колење
3.Барања за алатите и приборот за колење
4.Барања за местото на колење
5.Барања за постапките  пред колење на животното
6.Барања за постапките при колење на ситен и крупен добиток
7.Барања за колење на пернати животни
8.Барања за колење на останати животни

Правила за :
1.Месо и месни производи
2.Млеко и млечни производи
3.Јајца и производи од јајца
4.Житарици, масла и масти,овошје и зарзават, шеќер и кондиторски производи
5.Пијалоци
6.Мед и производи од мед
7.Додатоци во храната
8.Генетски модифицирана храна
9.Прехрамбени адитиви
10.Ензими
11.Микроорганизми
12.Амбалажа

Правила за :
13.Останати производи
14.Сервирање на храна и услужни објекти
15.Преориентирање на погоните и средствата за  халал  производство

 

Додатни барања:
Халал производот бара покрај точно дефинирани суровини и услови за колење на животното и соодветна преработка, подготовка, пакување, етикетирање, складирање и транспорт.Тоа првенствено подразбира  забрането користење на апарати кои не ги задоволуваат барањата за  халал производи, забрането користење  хигиенски и други средства  кои се по потекло или се во контакт со недозволени харам производи;

Додатни барања:
• Во одредени услови кога не е возможно во потполност да се одвои производството на халал производи од производи кои не се халал, се дозволува употреба на одвоени производни линии и одвоено складирање во ист простор, со услов да се превземат сите потребни мерки како би се спречил нивен меѓусебен контакт;
• Во специјални случаеви дозволено е процесите на преработка, подготовка, скалдирање и транспорт на халал производите да се вршат во простории и апарати кои претходно биле употребувани за  храна која не ги задоволува халал барањата,  со услов да пред нивната употреба темелно се исчистат на соодветен начин. Препораките за чистење и дозвола за користење на апаратите и просториите може да ги издаде единствено Агенцијата за сертификација на халал квалитет, по претходно извршен увид;

Етикетирање:
•  Халал производот мора да биде етикетиран  во согласност со   важечката легислатива ( правилници), а може да биде означен   со додатна ознака “ халал ”;
• За халал производите во текот на етикетирањето, се користи  посебен заштитен знак, кој е во сопственост на меродавните  верски институции;
• Одобрение  за употреба н и користење на овој знак, дава  Агенцијата за сертифицирање на Халал квалитет;

ХАЛАЛ систем, имплементација, сертификација
• ХАЛАЛ   систем е систем за утврдувње на политиката  и обврзаноста кон истата, а која гарантира ХАЛАЛ производ;
• Управување со ХАЛАЛ производи подразбира координирани активности за насочување и контрола на организацијата во прехрамбениот ланец на ХАЛАЛ производи;
• Имплементацијата на овој систем се реализира во неколку  фази;

Имплементација на ХАЛАЛ систем
1. Детална анализа на организацијата по воспоставени процеси  (моментална состојба, носители на процеси, одговорности и   овластувања)
2. Изработка на оперативен план за имплементација на ХАЛАЛ барањата
3. Обука на клучните лица по процеси
4. Реализација на оперативниот план
5. Изработка на системска документација
6. Подготовка за интерни проверки
7. Реализација на интерни проверки
8. Преглед од раководството
9. Превземање корективни и превентивни мерки во случај на пројавени неусогласености  во системот
10. Подготовка за сертификациска проверка (екстерна)

Пирамида на  документација за  ХАЛЛАЛ
Прирачник, политика за ХАЛАЛ квалитет и цели
Процедури
Работни упатства и контролни упатства

Потребна документација за ХАЛАЛ
1. Прирачник за ХАЛАЛ квалитет
2. Процедури
3. Работни и контролни упатства
4. Записи

Заклучок:
Имплементацијата на ХАЛАЛ стандардот е софистициран и опсежен процес кој бара:
• перманентна едукација,
• стален ангажман во одржување на системот и
• континуирана работа  за подобрување на системот!!!!


Сертификација на  ХАЛАЛ
• Постапката за сертификација на халал квалитет се одвива по процедура која ја утврдува Агенцијата за сертификација на ХАЛАЛ квалитет;
• За да се добие ХАЛАЛ сертификат, потребно е да се воспостави ХрАЦЦП систем (харам критични контролни точки), што претставува анализа на додатни ризици и чекори на кои мора да биде применета и документирана контролата , како би се спречила  или елиминирала можноста  на “ охарамување” на халал производот.Тоа истовремено подразбира и ангажирање на органот за надзор или сертификационото тело, кое Агенцијата за сертификација за халал квалитет го овластила или именувала да ги утврдува, верифицира и проверува производите кои ги исполнуваат барањата за халал квалитет;
• Халал производот мора да биде во согласност  со важечката легислатива од областа на безбедност на храната, како и со барањата на овој стандард;
• Се препорачува организацијата  претходно да има воспоставено ХАЦЦП систем или стандард од типот на ИСО 22000 и ИСО 9001;

Бенефит од   ХАЛАЛ
• Глобална тема во преработувачката индустрија е производство на функционална, етничка, етичка и гурманска храна;
• Зголемување на пласманот на прехрамбените производи на пазарите кои бараат халал храна;
• ХАЛАЛ пазарот е најбрзо растечки пазар ( се предвидува раст од 50 % на годишно ниво), со промет од 850 милијарди УСД;
• Постоење меѓусебни договори за олеснување на трговската размена на ХАЛАЛ производи;
• Зголемување на нивото на свесност за безбедна храна;

Успешност на ХАЛАЛ 
• За успешна имплементација на ХАЛАЛ, менаџерот мора да биде силно обврзан кон ХАЛАЛ концептот;
• Успехот на ХАЛАЛ системот зависи  и од образованието и обуката на вработените. Многу е важно да се разбере како функционира овој систем, а потоа да се научат вештини кои им се потребни за успешно извршување на работите и соодветните процедури и работни упатства кои го содржат описот на работата која треба да ја завршат;Контакт адреса :
Стопанската комора на Македонија
ул. Димитрие Чуповски, 13
1000 Скопје
Контакт: Емилија Тодоровска
Тел: ++ 389 2 3244047 Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: emilija@mchamber.mk

 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права