ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 31 ОД 10 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА)Со измените и дополнувањата на Законот за платниот промет се продолжува рокот до кој правните субјекти кои имаат блокирани сметки меѓусебното намирување на паричните обврски и побарувања ќе можат да го вршат преку компензација, асигнација, цесија и преземање на долг, односно истиот се продолжува од 31.12.2019 година до 31.12.2021 година.

ПРОПИСИ ЧИИ ШТО ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ СЕ УСОГЛАСУВААТ СО ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ БР. 96/2019), ОБЈАВЕНИ ВО („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 31 ОД 10 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА):

- ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА СТАТИСТИКА

- ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА

- ЗAКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

- ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

- ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

- ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА

- ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТАКСАТА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ

- ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ

- ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНДУСТРИСКАТА СОПСТВЕНОСТ

- ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СОБИРИ


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје