Семинар / 26.11.2019

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ

Стопанска комора на Македонија


   

Еднодневен семинар:

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ
-плати, јубилејни награди, отпремнини за пензија, испратнини за технолошки вишок, дневници за службени патувања во земјава и во странство
-

26.11.2019 година (вторник)
10:00 – 15:00 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат

 

Овој семинар има за цел да го опфати работењето во делот на користи за вработените. Работниците имаат право, а работодавачите имаат обврска за исплата на плата и надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос. Показател за ова е Законот за работни односи, како  и колективните договори за приватниот и за јавниот сектор. Сето тоа е пропишано и во Меѓународните сметководствени стандарди 19 (МСС 19) за големите и средни субјекти, како и Одделот 28 - Користи за вработените на
Меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни ентитети (МСФИ за МСЕ).

Прашања кои ќе бидат одговорени за време на семинарот:

- Која е разликата помеѓу краткорочните и долгорочните користи за вработените?
- Како се признаваат и како се мерат краткорочните и долгорочните користи за вработените ?
- Кој мора да го почитува Законот за минимална плата? (Дали одредбите на овој Закон се однесуваат за сите лица?)
- Што се додатоци за работникот?
- Како и колку да му се зголеми платата на работникот за прекувремена работа, работа ноќе, работа во три смени или работа во ден на неделен одмор?
- Колку се зголемува платата за работен стаж на работникот од стопанството?
- Како да исплатиме јубилејна награда и кој е даночниот третман?
- Како да исплатиме отпремнина за пензија и кој е даночниот третман?
- Како да исплатиме технолошки вишок и кој е даночниот третман?
- Кога работникот добива бонус?
- Какви податоци добиваме од Државниот завод за статистика за делот плата и надоместоци од работен однос?

ПРОГРАМА:

- Меѓународен сметководствен стандард 19 (МСС 19):
  • Краткорочни користи за вработените;
  • Долгорочни користи за вработените;
  • Краткорочни и долгорочни платени отсуства;
  • Учество во добивка и бонуси;
  • Користи по престанок на работниот однос;
  • Државни планови;
  • Осигурени користи;
  • Отпремнини;

- Плата (краткорочни користи за вработените):
  • Основна плата;
  • Успешност на работникот;
  • Додатоци;
  • Практичен пример за пресметка на плата за 2019 година;

- Плата (долгорочни користи за вработените):
  • Јубилејни награди;
  • Практичен пример за исплата на јубилејна награда;

- Отпремнини за пензија (не се оданочува со данок на личен доход согласно член 12, став 1, точка 22 од Закон за данок на личен доход);
  • Испратнини за технолошки вишок (не се оданочува со данок на личен доход согласно член 12, став 1, точка 23 од Закон за данок на личен доход);
- Дневници за службени патувања во земјава и во странство;
- Надомест за одвоен живот;
- Надоместок во случај на смрт на работник или смрт на член на семејство;
- Помош за претрпени штети од елементарни непогоди;
- Регрес за годишен одмор;
- Надоместок за непрекинато боледување;
- Организирана исхрана;
- Трет пензиски фонд.

Семинарот ќе резултира:

- Подлабоко разбирање на пропишаните законски регулативи  за платите и надоместоците од плати и работен однос;
- Правилен пристап кон краткорочни користи за вработените;
- Правилен пристап кон долгорочни користи за вработените;
- Правилен пристап кон користи по престанок на работниот однос на вработените;
- Правилен пристап кон отпремнините за вработените.

Предавач:

- Мери Каровска, дипломиран економист со уверение за овластен сметководител издаден од ИСОС. Таа е предавач на семинари, работилници на различни теми, со посебен акцент од областа на сметководството и банкарството. Исто така, има искуство и како надворешен соработник и предавач во центрите за едукација „Achieve Global“ потоа „Link Across“ и Американ колеџ, Организацијата за заштита на потрошувачите на Македонија, Информиран корисник. Паралелно, триесет и две години работи со сметководство на здруженија, фондации и компании со различни дејности. Во поново време, соработува со буџетски институции. Има искуство и како финансов директор во ИТД „Дистрибуција“ - Скопје, една од водечките компании во ИТ-секторот кај нас, членка на „Инфософт“ Групацијата. Мери Каровска е управител на лиценцираната компанија за економско-сметководствени услуги „Каровска“ ДООЕЛ од Скопје.

За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручeк и освежување;
- сертификат за присуство на семинарот.

Рок за пријавување: 21.11.2019 година.

Агенда на настанот Пријавен лист Пријави се електронски

Контакт лица:

Анита Митревска
++ 389 2 3244057

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје
Контакт центар: (02) 15015

КАЛЕНДАР НА НАСТАНИ

Семинар, 24.02.2020
КАМАТНИ ПОБАРУВАЊА И НИВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ, СПЕЦИФИЧНОСТИ И РАЗЛИКИ ПОМЕЃУ ЗАКОНСКА И ДОГОВОРНА КАМАТА И ДОГОВОРНА КАЗНА
Семинар, 25.02.2020
ВЕШТАЧЕЊЕТО КАКО ДОКАЗ ВО ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА
Семинар, 25.02.2020
ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ
Семинар, 28.02.2020
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА – ПРОТОКОЛ МЕНАЏМЕНТ
Семинар, 11.03.2020
ТЕЛЕФОНСКА ПРОДАЖБА (TELESALES)
Тренинг обука, 11.03.2020
ИНТЕРНИ ОБУЧУВАЧИ И МЕНТОРИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Семинар, 12.03.2020
ЗАКОНСКИ РОК ЗА НИШТЕЊЕ ДОКУМЕНТИ/ЗАПИСИ СО ИЗМИНАТИ РОКОВИ НА ЧУВАЊЕ
Семинар, 16.03.2020
ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПРИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО И ЗАШТИТАТА НА ПРАВАТА ОД РАБОТЕН ОДНОС
Семинар, 19.03.2020
ПОИМ НА РАБОТЕН ОДНОС, ПРАВА И ОБВРСКИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ПОВРЕДИ НА РАБОТНИОТ РЕД И ДИСЦИПЛИНА
Бизнис средби, 19.03.2020
Меѓународни деловни средби - ЕЕН, 19-20 март 2020 година, во Кочаели, Турција
Семинар, 19.03.2020
УПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ
Конференција, 01.04.2020
КОНФЕРЕНЦИЈА И МЕЃУНАРОДНИ ДЕЛОВНИ СРЕДБИ - ЕЕН, 1-3 април 2020 година, во Сараево, Босна и Херцеговина