ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Нови прописи
   


-09.10.2019
НАЦРТ – ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ
Со Нацрт – законот се определуваат мерките за безбедност на мрежи и информациски системи, безбедносните услови и известувања за инциденти на мрежи и информациски системи кои треба да бидат исполнети како услови од страна ...

15.10.2019
ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ
Согласно известувањето на Министерството за правда, целта на Предлог – законот за облигациони односи е усогласување со неколку директиви и тоа: Директива 2011/7/ЕУ за борба против задоцнето плаќање во трговските трансакц ...

15.10.2019
НОВА УРЕДБА ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИСНИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ,
Врз основа на член 101 став (5) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120 ...

15.10.2019
НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА СОБИРАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ И ЗАШТИТЕНИ ДИВИ ВИДОВИ РАСТЕНИЈА, ГАБИ, ЖИВОТНИ И НИВНИ ДЕЛОВИ, ОБЈАВЕН ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 209 ОД 10 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 23 став (8) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18) минис ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје