НОВИ ПРОПИСИ

   

Пребарајте објавени прописи во периодот од: -
06.12.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ
Со членовите 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од Предлог - законот се вршат измени со кои се предлага бришење на одредбите кои се однесуваат на спроведување на испит за проверка на знаење за задржување на статус сметководител, однос ...

06.12.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА
Со измените и дополнувањата на Законот за данокот на добивка, се предлага: - проширување на опфатот на видовите на организации кои се од непрофитен карактер и кои не се обврзници за данокот на добивка, освен кога истите, ...

06.12.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА
Со членот 1 од Предлог-законот за изменување и дополнување на Закон за градежно земјиште се врши дополнување со нова точка во одделните изрази кои имаат значење во смисла на овој закон.Во Предлогзаконот за изменување и д ...

06.12.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ДАНОК НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА
Со новиот Закон за акцизите (,,Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.108/19, 143/19 и 225/19) патничките автомобили не се предмет на оданочување и од таа причина досегашната акциза на патнички автомобили ќе ...

06.12.2019
ПРЕДЛОЗИ НА ЗАКОНИ КАЈ КОИ СЕ ВРШИ УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРЕКРШОЧНИТЕ ОДРЕДБИ СО ПРЕКРШОЧНИТЕ ОДРЕДБИ НА НОВИОТ ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ И УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИТЕ ОДРЕДБИ СО ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР
- Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за генетски модифицирани организми- Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за платниот промет- Предлог на закон за изменување и дополнување на За ...

11.12.2019
ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
Со членовите 1, 2, 3 и 4 од Предлог на законот се воведува поедноставена форма на Друштво со ограничена одговорност, со основна главнина од 1 евро, основано најмногу со тројца основачи, кои можат да бидат само физички ли ...

06.12.2019
УТВРДЕНИ ПРЕЧИСТЕНИ ТЕКСТОВИ НА ПРАВИЛНИЦИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 247 ОД 2 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 27 став 9 и член 190 став 1; член 190 и член 14 став 1 точка ж) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/20 ...

11.12.2019
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ СУПЕРВИЗИЈА И НАДЗОР („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 250 ОД 5 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА)
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и член 114 став 2 од Законот за банкит ...

11.12.2019
ИЗМЕНА НА OДЛУКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ АКТИВНОСТИ ВО ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 250 ОД 5 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА)
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), член 27-ѓ став 4 и член 46 став 2 од ...

11.12.2019
НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ОБЈАВЕН ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 250 ОД 5 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 39 став (15) од Законот за јавните набавки (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/19), министерот за финансии, донесе- Правилник за видовите на град+ежни активности кои се предмет на дого ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје